[Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny strażaka] - Art. 104. - Państwowa Straż Pożarna. - Dz.U.2022.1969 t.j. - OpenLEX

Art. 104. - [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny strażaka] - Państwowa Straż Pożarna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1969 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  104.  [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny strażaka]
1. 
W razie śmierci członka rodziny strażakowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
1)
4000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi strażak;
2)
kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyższych jednak od kwoty określonej w pkt 1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
2. 
Za członka rodziny strażaka, o którym mowa w ust. 1, uważa się:
1)
małżonka;
2)
dzieci własne, dzieci małżonka oraz dzieci przysposobione;
3)
dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej;
4)
dzieci przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli ich rodzice nie żyją albo nie mogą im zapewnić utrzymania, bądź zostali pozbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej;
5)
rodziców i byłych prawnych opiekunów strażaka albo jego małżonka;
6)
osobę, której opiekunem prawnym został ustanowiony strażak lub jego małżonek.
3. 
(uchylony).
4. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka, z uwzględnieniem w szczególności:
1)
rodzaju kosztów pogrzebu, które mogą być pokrywane ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;
2)
wysokości kwot na pokrycie tych kosztów;
3)
dokumentów wymaganych do wypłaty zasiłku pogrzebowego.