Warunki pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka. - Dz.U.2002.23.235 - OpenLEX

Warunki pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.23.235

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 1 marca 2002 r.
w sprawie warunków pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka.

Na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:
Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, zwana dalej "właściwą jednostką", w której strażak Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej "strażakiem", pełnił służbę bezpośrednio przed śmiercią, pokrywa następujące koszty pogrzebu strażaka w razie jego śmierci w przypadku, o którym mowa w art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej:
1)
opłata za zakup miejsca pochowania na cmentarzu,
2)
przewóz zwłok strażaka do miejscowości, w której zmarły ma być pochowany,
3)
zakup trumny,
4)
wybudowanie nagrobka,
5)
zakup wieńca lub kwiatów,
6)
ogłoszenie nekrologu w prasie.
1. 
Koszty pogrzebu, o których mowa w § 1, właściwa jednostka pokrywa do wysokości nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym datę pogrzebu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Do wysokości kosztów pogrzebu, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się kosztów związanych z przewozem zwłok do miejscowości, w której zmarły strażak ma być pochowany.
W przypadku gdy rodzina zmarłego strażaka podjęła się budowy nagrobka, właściwa jednostka wypłaca udokumentowane rachunkami koszty budowy nagrobka do wysokości różnicy między kwotą limitu określonego w § 2 ust. 1 a kwotą faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu.
Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego w razie śmierci strażaka są:
1)
wyciąg z aktu zgonu (do wglądu),
2)
oryginały rachunków:
a)
poniesionych kosztów pogrzebu, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzina,
b)
faktycznych kosztów pogrzebu, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
Traci moc zarządzenie Nr 30 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy (Dz. Urz. MSW Nr 1, poz. 28 i Nr 3, poz. 82 oraz z 1992 r. Nr 1, poz. 20) w zakresie pokrywania kosztów pogrzebu strażaka.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.