Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2244

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2018 r.
Art.  48. 

Legitymacje instruktorów i egzaminatorów wydane zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 40 ust. 1 lub art. 66 ust. 1 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 29 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc przez okres, na jaki zostały wydane.