Art. 66. - [Delegacje ustawowe] - Kierujący pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  66.  [Delegacje ustawowe]
1. 
Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe wymagania w stosunku do jednostek przeprowadzających egzaminy państwowe dotyczące wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego z uwzględnieniem odpowiednio wymagań określonych w art. 28 ust. 2 pkt 1;
2)
szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego;
3)
ramowy program 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
4)
szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób:
a)
organizacji i przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzory stosowanych dokumentów,
b)
organizacji i przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego oraz wzory stosowanych dokumentów,
c)
organizacji obiegu oraz postępowania z dokumentami dotyczącymi osób przystępujących do egzaminu państwowego oraz do kursu kwalifikacyjnego,
d)
prowadzenia dokumentacji przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;
5)
szczegółowe warunki i zakres egzaminu, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7;
6)
wysokość:
a)
(uchylona)

,

b)
opłaty za egzamin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 400 zł za egzamin przeprowadzany w zakresie uprawnień poszczególnych kategorii prawa jazdy lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
c)
opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 50 zł,
d)
stawek wynagrodzenia członków komisji weryfikacyjnej powoływanej przez ministra właściwego do spraw transportu;
7)
wzór i sposób nadawania numeru ewidencyjnego egzaminatora;
8)
wzór legitymacji egzaminatora.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1)
obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej;
2)
konieczność zapewnienia właściwych i bezpiecznych warunków przeprowadzania egzaminu państwowego gwarantujących obiektywne i pełne sprawdzenie wiedzy i umiejętności osób przystępujących do tego egzaminu;
3)
konieczność zapewnienia właściwych kwalifikacji członków komisji powoływanej przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego gwarantujących obiektywne i pełne sprawdzenie wiedzy i umiejętności osób niepełnosprawnych przystępujących do egzaminu państwowego;
4)
konieczność zapewnienia wysokich kwalifikacji egzaminatorów oraz członków komisji weryfikacyjnej powoływanej przez ministra właściwego do spraw transportu;
5)
konieczność zabezpieczenia obiegu dokumentów związanych z egzaminem przed dostępem i możliwością ingerencji osób nieupoważnionych;
6)
koszty rzeczowe i osobowe związane z prowadzeniem ewidencji egzaminatorów;
7)
nakład pracy członków komisji weryfikacyjnej;
8)
potrzebę zapewnienia ujednoliconych procedur nadawania egzaminatorom numerów ewidencyjnych;
9)
potrzebę ujednolicenia dokumentów i ich prawidłowego zabezpieczenia przed podrobieniem lub przerobieniem.