Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1495

| Akt oczekujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.
Art.  12. 

W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 2 w ust. 1 w pkt 2 i 2a i w ust. 2, w art. 3 w ust. 1 w pkt 6, w ust. 1a w pkt 2a i 4 i w ust. 1c w pkt 2 i w art. 53 w ust. 2aa wyrazy "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej" zastępuje się wyrazami "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw";
2) w art. 45 ust. 1f otrzymuje brzmienie:

"1f. Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.";

3) w art. 49 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.";

4) w art. 63c ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.";

5) art. 63k otrzymuje brzmienie:

"Art. 63k. Sprawozdanie z płatności i skonsolidowane sprawozdanie z płatności sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.".