[Warunki, jakie powinno spełniać skonsolidowane sprawozdanie finansowe] - Art. 63c. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 63c. - [Warunki, jakie powinno spełniać skonsolidowane sprawozdanie finansowe] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  63c.  [Warunki, jakie powinno spełniać skonsolidowane sprawozdanie finansowe]
1. 
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 55 ust. 1, sporządza się na ten sam dzień bilansowy i za ten sam rok obrotowy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Jeżeli ten sam dzień bilansowy nie może być przyjęty przez poszczególne jednostki grupy kapitałowej to konsolidacją można objąć sprawozdanie finansowe sporządzone za inny okres roczny niż rok obrotowy, pod warunkiem, że dzień bilansowy tych sprawozdań finansowych przypada nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem bilansowym przyjętym dla grupy kapitałowej. Dotyczy to również sprawozdań finansowych jednostek, dla których stosuje się metodę praw własności.
2. 
Jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe.
2a. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
2b.  27
 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2c.  28
 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, sporządza się:
1)
w formacie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815;
2)
zgodnie z wymogami dotyczącymi znakowania określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815 w odniesieniu do włączenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego do raportu rocznego, w terminach określonych w załączniku II do tego rozporządzenia.
2d.  29
 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostek niebędących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzane zgodnie z MSR:
1)
sporządza się w formacie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815, lub innym formacie przeszukiwalnym;
2)
może być znakowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815.
3.  30
 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki dominującej oraz inne osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania. Przepisy art. 52 ust. 2-2e stosuje się odpowiednio.
4. 
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.
27 Art. 63c ust. 2b zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2106) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 grudnia 2021 r.
28 Art. 63c ust. 2c dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2106) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 grudnia 2021 r.
29 Art. 63c ust. 2d dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2106) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 grudnia 2021 r.
30 Art. 63c ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2106) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.