Art. 15. - Zmiana niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. - Dz.U.2022.1301 - OpenLEX

Art. 15. - Zmiana niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1301

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  15. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, 835 i 1079) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 11 dodaje się art. 11a i art. 11b w brzmieniu:

"Art. 11a. 1. Organ KAS może upoważnić do wykonywania zadań w jego imieniu:

1) osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS lub funkcjonariuszy - w przypadku upoważnień udzielanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

2) osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS obsługujące ten organ lub funkcjonariuszy obsługujących ten organ - w przypadku upoważnień udzielanych przez organy KAS inne niż określone w pkt 1.

2. Upoważnienie obejmuje uprawnienie do udzielania dalszych upoważnień, jeżeli uprawnienie to zostanie wyraźnie zastrzeżone w upoważnieniu.

3. Upoważnienie jest udzielane na piśmie w drodze imiennego upoważnienia, upoważnienia stanowiskowego lub aktu wewnętrznego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

4. Osoba upoważniona potwierdza na piśmie przyjęcie upoważnienia.

5. Organ KAS prowadzi rejestr upoważnień, w tym dalszych upoważnień udzielonych na podstawie upoważnienia udzielonego przez ten organ.

6. W przypadku wątpliwości co do udzielenia upoważnienia lub jego zakresu organ KAS może potwierdzić ważność podjętych czynności.

Art. 11b. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, upoważniać do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej inny organ KAS, określając zakres upoważnienia, upoważnione organy KAS oraz terytorialny zakres ich działania, mając na względzie zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Zadania określone w upoważnieniu, o którym mowa w ust. 1, są wykonywane przez upoważniony organ KAS w imieniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, pozostaje bez wpływu na określoną na podstawie odrębnych przepisów właściwość Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do załatwienia sprawy.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, uprawnia upoważniony organ KAS do udzielania dalszych upoważnień osobom zatrudnionym w jednostce organizacyjnej KAS i funkcjonariuszom, obsługującym ten organ, przy czym przepisy art. 11a ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.";

2)
w art. 29 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "portalu podatkowego" zastępuje się wyrazami "e-Urzędu Skarbowego";
3)
w art. 35:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organy KAS wykonują swoje zadania w szczególności przy wykorzystaniu:

1) Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (CRDP);

2) Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC);

3) e-Urzędu Skarbowego.",

b)
w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Przez CRDP rozumie się system teleinformatyczny służący do:";

4)
po art. 35 dodaje się art. 35a-35e w brzmieniu:

"Art. 35a. 1. Przez PUESC rozumie się system teleinformatyczny KAS służący w szczególności do składania i doręczania pism pomiędzy organami KAS a użytkownikiem PUESC w sprawach z zakresu prawa celnego, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej i gier hazardowych.

2. Warunkiem dostępu do konta na PUESC jest uwierzytelnienie się przez użytkownika PUESC.

3. Pisma składane do organów KAS za pośrednictwem konta na PUESC są opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego albo zapewnia się w inny sposób możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych w postaci elektronicznej, jeżeli w przepisach wydanych na podstawie art. 3b § 2 lub art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych umożliwił opatrywanie pism składanych za pośrednictwem PUESC w taki sposób.

4. Złożenie pisma za pośrednictwem konta na PUESC następuje z chwilą otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

5. Użytkownik PUESC może wyrazić zgodę na doręczanie na konto na PUESC pism wydawanych przez organy KAS w sprawach, o których mowa w ust. 1, podlegających załatwieniu za pośrednictwem PUESC, chyba że obowiązek doręczania pism na to konto wynika z odrębnych przepisów.

6. W przypadku doręczania pisma przez organy KAS na konto na PUESC pismo uznaje się za doręczone z chwilą podpisania urzędowego poświadczenia doręczenia, a w przypadku jego braku - po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma na koncie na PUESC.

7. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających organowi KAS doręczenie pisma na konto na PUESC, pismo może zostać doręczone na zasadach ogólnych.

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób uwierzytelniania użytkowników na PUESC, mając na względzie potrzebę upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami KAS, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i integralności danych oraz możliwość rozliczania działań podejmowanych na PUESC.

Art. 35b. 1. Przez e-Urząd Skarbowy rozumie się system teleinformatyczny KAS służący w szczególności do:

1) załatwiania spraw przez organy KAS;

2) składania i doręczania:

a) pism w sprawach dotyczących wydawania przez organy KAS wiążących informacji stawkowych, interpretacji ogólnych i interpretacji indywidualnych, w tym w zakresie określonym w art. 35a ust. 1,

b) innych niż wymienione w lit. a pism pomiędzy organami KAS a osobami fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi, z wyjątkiem pism w sprawach, o których mowa w art. 35a ust. 1.

2. W e-Urzędzie Skarbowym są udostępniane konta:

1) osób fizycznych będących użytkownikami tych kont - z urzędu;

2) jednostek organizacyjnych innych niż określone w pkt 3 - na wniosek tych jednostek wskazujący użytkowników tych kont będących osobami fizycznymi, przy czym czynności podejmowane przez tych użytkowników na kontach jednostek organizacyjnych w e-Urzędzie Skarbowym uznaje się za czynności podejmowane przez te jednostki;

3) organów władzy publicznej, urzędów obsługujących te organy lub kancelarii - na wniosek lub z urzędu.

3. Konta w e-Urzędzie Skarbowym są dostępne przez okres niezbędny do wykonywania zadań lub obowiązków przez organy KAS, nie krócej jednak niż do dnia:

1) śmierci użytkownika tego konta - w przypadku kont osób fizycznych;

2) utraty bytu prawnego przez jednostkę organizacyjną - w przypadku kont jednostek organizacyjnych.

4. Warunkiem dostępu do konta w e-Urzędzie Skarbowym jest uwierzytelnienie się przez użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia wzory dokumentów elektronicznych składanych przez użytkowników konta w e-Urzędzie Skarbowym do organów KAS oraz generowanych automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres danych przekazywanych we wniosku o udostępnienie konta w e-Urzędzie Skarbowym,

2) sposób i tryb składania wniosku o udostępnienie konta w e-Urzędzie Skarbowym oraz organ właściwy do roz patrzenia tego wniosku,

3) warunki korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym sposób uwierzytelniania w e-Urzędzie Skarbowym użytkowników konta w e-Urzędzie Skarbowym,

4) zakres korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym rodzaje kont, o których mowa w ust. 2 pkt 3, i uprawnienia użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym,

5) rodzaje spraw, które są załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym

- mając na względzie sprawną obsługę wniosków, potrzebę upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami KAS, zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności przekazywanych danych oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Art. 35c. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje pisma generowane automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym.

2. Pisma wygenerowane automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym są opatrywane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Załatwianie spraw w e-Urzędzie Skarbowym pozostaje bez wpływu na ustaloną w przepisach odrębnych właściwość organów KAS do załatwienia sprawy.

4. Załatwienie sprawy w e-Urzędzie Skarbowym jest równoznaczne z załatwieniem sprawy przez organ KAS właściwy do jej załatwienia.

5. W przypadku awarii e-Urzędu Skarbowego Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje o jej wystąpieniu i usunięciu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Do terminu załatwienia sprawy podlegającej załatwieniu w e-Urzędzie Skarbowym nie wlicza się dni, w których wystąpiła awaria e-Urzędu Skarbowego.

Art. 35d. 1. Użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym jest uprawniony do składania pism w e-Urzędzie Skarbowym w zakresie określonym w art. 35b ust. 1 pkt 2 pod warunkiem wyrażenia zgody na doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej lub obowiązek doręczania pism na to konto wynika z odrębnych przepisów.

2. Pisma składane do organów KAS za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym są opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, chyba że nie jest wymagane opatrzenie podpisem lub pieczęcią pisma składanego przez uwierzytelnionego użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym lub przepisy odrębne stanowią inaczej.

3. Pismo złożone za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym przez uwierzytelnionego użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym, w przypadku gdy nie jest wymagane opatrzenie podpisem lub pieczęcią pisma składanego przez tego użytkownika, wywołuje skutki prawne jak złożone przez tego użytkownika pismo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

4. Złożenie pisma przez użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym następuje w chwili zarejestrowania w e-Urzędzie Skarbowym pisma wysłanego z tego konta.

5. Urzędowe poświadczenie odbioru jest generowane automatycznie i opatrywane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

6. Urzędowe poświadczenie odbioru zawiera co najmniej wskazanie:

1) nadawcy i odbiorcy pisma;

2) daty i czasu złożenia pisma w e-Urzędzie Skarbowym.

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje pism, których złożenie nie wymaga opatrzenia podpisem lub pieczęcią uwierzytelnionego użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym, mając na względzie charakter pisma lub sposób załatwiania sprawy w e-Urzędzie Skarbowym, w tym automatyzację procesu jej załatwiania, oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności przekazywanych danych.

Art. 35e. 1. Użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym może wyrazić zgodę na doręczanie na to konto pism wydawanych przez organy KAS w zakresie określonym w art. 35b ust. 1 pkt 2.

2. Warunkiem wyrażenia zgody jest podanie przez użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym aktualnego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w celu przekazywania powiadomień o umieszczeniu pisma organu KAS na koncie w e-Urzędzie Skarbowym.

3. Wyrażenie i wycofanie zgody następuje na koncie w e-Urzędzie Skarbowym.

4. Organ KAS doręcza pismo na konto w e-Urzędzie Skarbowym:

1) niezwłocznie po wyrażeniu zgody - w przypadku pism generowanych automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym;

2) od dnia następującego po dniu, w którym użytkownik wyraził zgodę - w przypadku pism innych niż określone

w pkt 1.

5. Nie doręcza się pisma na konto w e-Urzędzie Skarbowym, jeżeli doręczenie następuje na konto w innym systemie teleinformatycznym organu KAS.

6. Wycofanie zgody wywołuje skutki prawne z upływem dnia, w którym zgoda została wycofana, i pozostaje bez wpływu na doręczenie pism umieszczonych na koncie w e-Urzędzie Skarbowym do końca tego dnia.

7. Użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym jest informowany o skutkach prawnych wynikających z wyrażenia albo wycofania takiej zgody.

8. Przepisów o wyrażaniu i wycofaniu zgody nie stosuje się do doręczania pism, których obowiązek doręczania na konto w e-Urzędzie Skarbowym wynika z odrębnych przepisów, przy czym w celu przekazywania powiadomień o umieszczeniu pisma organu KAS na koncie w e-Urzędzie Skarbowym użytkownik podaje na tym koncie aktualny adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

9. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających organowi KAS doręczenie pisma na konto w e-Urzędzie Skarbowym, pismo może zostać doręczone na zasadach ogólnych.

10. Doręczenie pisma na konto w e-Urzędzie Skarbowym następuje:

1) w chwili odebrania pisma przez użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym - w przypadku gdy odebranie pisma nastąpiło w okresie od umieszczenia pisma na tym koncie do końca 14 dnia, licząc od dnia następującego po umieszczeniu tego pisma na koncie w e-Urzędzie Skarbowym, albo

2) z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w pkt 1 - w przypadku nieodebrania przez użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym pisma w tym okresie.

11. Urzędowe poświadczenie doręczenia jest generowane automatycznie i opatrywane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

12. Urzędowe poświadczenie doręczenia zawiera co najmniej wskazanie:

1) nadawcy i odbiorcy pisma;

2) daty i czasu umieszczenia pisma na koncie w e-Urzędzie Skarbowym i doręczenia pisma na to konto.

13. Przez umieszczenie pisma na koncie w e-Urzędzie Skarbowym rozumie się zaistnienie warunków technicznych umożliwiających odebranie przez użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym pisma organu KAS doręczanego na to konto.";

5)
po art. 49a dodaje się art. 49aa-49ac w brzmieniu:

"Art. 49aa. 1. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego w związku z prowadzonymi czynnościami analitycznymi posiada uprawdopodobnione informacje o możliwości naruszenia przepisów prawa, których przestrzeganie podlega kontroli celno-skarbowej, może żądać przekazania przez agenta rozliczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, 1814 i 2140), zwanego dalej "agentem rozliczeniowym", informacji o transakcjach płatniczych akceptanta w rozumieniu art. 2 pkt 1b tej ustawy, zwanego dalej "akceptantem", wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego, wskazując akceptanta i okres, którego ma dotyczyć ta informacja.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie żądania oraz organu KAS występującego z żądaniem;

2) NIP agenta rozliczeniowego, jego numer identyfikacyjny REGON oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) wskazanie okresu, którego dotyczy;

4) numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego;

5) dane adresowe miejsca wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu;

6) numer identyfikacyjny terminala płatniczego;

7) numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym;

8) rodzaje transakcji płatniczych;

9) wartości i kody walut transakcji płatniczych;

10) daty i godziny autoryzacji transakcji płatniczych.

3. Agent rozliczeniowy przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. Informację, o której mowa w ust. 1, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

5. Złożenie informacji, o której mowa w ust. 1, jest potwierdzane elektronicznie.

6. Przepisy działu IV rozdziału 3a Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.

Art. 49ab. 1. Dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 49aa ust. 1, są przechowywane przez agentów rozliczeniowych, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dane zostały przekazane do naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego.

2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku, w związku z którym przechowywane dane mogłyby stanowić dowód w postępowaniu, dane te mogą być przechowywane przez naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia.

Art. 49ac. Dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 49aa ust. 1, są udostępniane wyłącznie:

1) organom KAS - w celu realizacji ich ustawowych zadań;

2) innym niż określone w pkt 1 organom wymienionym w art. 297 Ordynacji podatkowej - na zasadach określonych w tych przepisach.";

6)
w art. 49b zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Szef Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnik urzędu celno-skarbowego lub naczelnik urzędu skarbowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 000 zł na podmiot, który pomimo prawidłowego wezwania w wyznaczonym terminie nie przekazał posiadanych informacji albo danych, o których mowa w art. 49-49aa, lub przekazał je w niepełnym zakresie lub niezgodne z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49aa ust. 4.";

7)
art. 51 otrzymuje brzmienie:

"Art. 51. 1. Dostęp do uzyskanych informacji, o których mowa w art. 48-49aa, przysługuje funkcjonariuszowi lub osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS prowadzącym kontrolę celno-skarbową, kontrolę podatkową, załatwiającemu sprawę, oraz jego przełożonym, a także nadzorującemu sprawę lub kontrolę naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

2. Uzyskane informacje, o których mowa w art. 48-49aa, należy przechowywać zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych zawierających informacje o klauzuli "zastrzeżone".";

8)
po dziale VIII dodaje się dział VIIIA w brzmieniu:

"Dział VIIIA

Przepisy epizodyczne

Art. 278b. 1. W okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. agent rozliczeniowy jest obowiązany do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o transakcjach płatniczych akceptanta wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) rok i miesiąc, którego dotyczy;

2) dane agenta rozliczeniowego zawierające:

a) firmę i nazwę,

b) NIP, numer identyfikacyjny REGON oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

c) dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu;

3) numery rachunków agenta rozliczeniowego wykorzystywanych w danym miesiącu do dokonywania przelewów na rachunek akceptanta;

4) dane akceptanta zawierające:

a) firmę, nazwę albo imię i nazwisko,

b) NIP,

c) numer identyfikacyjny nadany przez agenta rozliczeniowego,

d) dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu,

e) czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej;

5) dane adresowe miejsca wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu;

6) numer identyfikacyjny terminala płatniczego;

7) numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym;

8) datę, od której rachunek akceptanta jest powiązany z terminalem płatniczym;

9) datę, do której rachunek akceptanta był powiązany z terminalem płatniczym;

10) kody walut transakcji płatniczych;

11) liczbę i wartości transakcji płatniczych zaakceptowanych przez poszczególnych akceptantów.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana za okresy miesięczne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest przekazywana, przy czym pierwsza informacja jest przekazywana nie później niż do dnia 15 stycznia 2023 r. i obejmuje dane za miesiące od lipca do grudnia 2022 r.

4. Przepisy działu IV rozdziału 3a Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.

Art. 278c. 1. Wypełnianie obowiązków określonych w niniejszym dziale podlega kontroli wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadzają upoważnieni przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonariusze lub osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS posiadający poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne".

3. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 62 ust. 1-3, 8 i 10, art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 i 17 i ust. 3 i 4, art. 72 ust. 1 pkt 1-3 i 8-11 oraz ust. 3, art. 84 ust. 1, 2 i 4, art. 93 oraz art. 97 ust. 4.

Art. 278d. Przepisy art. 49aa ust. 4 i 5, art. 49ab oraz art. 49ac stosuje się odpowiednio.

Art. 278e. 1. Agent rozliczeniowy, który nie dopełnia obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 278b ust. 3 informacji, o której mowa w art. 278b ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym zakresie lub niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49aa ust. 4, podlega karze pieniężnej.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości do 700 000 zł.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 2 i 3 do:

1) postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej;

2) nakładania kary pieniężnej stosuje się przepisy działu IVA ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 278f. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 278c, udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje dokumentu niezbędnego do sporządzenia informacji, o której mowa w art. 278b ust. 1, lub dokument ten niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa,

podlega grzywnie za przestępstwo skarbowe do 720 stawek dziennych.".