Art. 51. - [Dostęp do informacji uzyskanych w związku z kontrolą karno-skarbową i ich przechowywanie] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.813 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  51.  45 [Dostęp do informacji uzyskanych w związku z kontrolą karno-skarbową i ich przechowywanie]
1. 
Dostęp do uzyskanych informacji, o których mowa w art. 48-49aa, przysługuje funkcjonariuszowi lub osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS prowadzącym kontrolę celno-skarbową, kontrolę podatkową, załatwiającemu sprawę, oraz jego przełożonym, a także nadzorującemu sprawę lub kontrolę naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
2. 
Uzyskane informacje, o których mowa w art. 48-49aa, należy przechowywać zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych zawierających informacje o klauzuli "zastrzeżone".
45 Art. 51 zmieniony przez art. 15 pkt 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.