Art. 10. - Zmiana niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.42.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1954 r.
Art.  10.

Upoważnia się Radę Ministrów do ustalania w drodze rozporządzeń:

1)
zasad zaszeregowania do odpowiednich grup uposażenia tych emerytowanych funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych, którzy w służbie czynnej nie nabyli prawa do uposażenia, określonego w przepisach, obowiązujących po dniu 31 grudnia 1948 r.,
2)
wysokości, w jakiej będą wypłacane zaopatrzenia emerytalne oraz zasiłki, przewidziane w art. 8 i 9.