Zmiana granic okręgów urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izb skarbowych w Brześciu n/Bugiem oraz w Łucku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.3.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 12 grudnia 1930 r.
w sprawie zmian granic okręgów urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izb skarbowych w Brześciu n/Bugiem oraz w Łucku.

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) zarządzam co następuje:
Obszar powiatu sarneńskiego, województwa wołyńskiego, wyłącza się z okręgu administracyjnego urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych w Pińsku i włącza się ten powiat do okręgu administracyjnego urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych w Równem.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.