Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.36.202

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 10 kwietnia 1920 r.
w sprawie zmiany art. VI przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 11 marca 1919 r. w przedmiocie czasowego zakazu przywozu znaków pieniężnych w walucie austrjacko-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej.

Na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 11 marca 1919 r. w przedmiocie czasowego zakazu przywozu znaków pieniężnych w walucie austrjacko-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej (Dz. Praw № 24, poz. 237) zarządzam zmianę brzmienia art. VI przepisów wykonawczych do tej ustawy (Monitor Polski z 1919 r. № 65) w sposób następujący:

"Art. VI. Uchodźcy powracający do kraju, o ile z ich dowodów osobistych jest widoczne, że przekraczają granice Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy od dnia 1 kwietnia 1918 r., oraz powracający do kraju jeńcy i robotnicy, o ile posiadają odpowiednie legitymacje, mają prawo do przewiezienia sumy 10.000 rubli na każdą osobę".

"O ile osoby wyżej wymienione przewożą kwoty wyższe nad 10.000 rubli, - to nadwyżki powinny być składane w urzędach celnych, względnie u władz wojskowych, które strzegą przejść przez kordon wojskowy; złożone kwoty będą zwracane posiadaczom na mocy orzeczeń, wydawanych przez Ministerstwo Skarbu w każdym poszczególnym wypadku".

Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Warszawa, z dnia 10 kwietnia 1920 r.