Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.10.75

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 20 stycznia 1922 r.
w sprawie uchylenia art. VI przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 11 marca 1919 r. w przedmiocie czasowego zakazu przywozu znaków pieniężnych w walucie austrjacko-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 11 marca 1919 r. w przedmiocie czasowego zakazu przywozu znaków pieniężnych w walucie austrjacko-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej (Dz. P. P. P. № 24, poz. 237) zarządza się co następuje:
§  1. Repatrjanci, powracający do kraju na podstawie układu o repatrjacji z dnia 24 lutego 1921 r. i na mocy art. IX traktatu pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą z dnia 18 marca 1921 r. mogą przywieźć ze sobą dowolną kwotę waluty rosyjskiej.
§  2. Rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1926 r. w sprawie zmiany art. VI przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 11 marca 1919 r. w przedmiocie czasowego zakazu przywozu znaków pieniężnych w walucie austrjacko-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej (Dz. U. R. P.№ 36, poz. 202) oraz art. VI przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 11 marca 1919 r. (Monitor Polski r. 1919 № 65) uchylą się.
§  3. Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.