Zm.: ustawa z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie regulowania stosunków w przemyśle naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.3.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 1936 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 14 stycznia 1936 r.
o zmianie ustawy z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie regulowania stosunków w przemyśle naftowym.

Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytucyjnej i ustawy z dnia 6 listopada 1935 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 501) postanawiam co następuje:

W ustawie z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie regulowania stosunków w przemyśle naftowym (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 306) wprowadza się zmiany następujące:

1)
w art. 1:
a)
w pkt. f) wyrazy: "będących w ruchu mniejszych zakładów przeróbczych" zastępuje się wyrazami: "będących w ruchu zakładów przeróbczych, należących do przedsiębiorstw mniejszych";
b)
punkt g) otrzymuje brzmienie następujące:

"g) ustalania globalnych kontyngentów produktów naftowych, przeznaczonych tak do zbycia na rynku wewnętrznym, jak i zagranicznym, i podziału tych kontyngentów pomiędzy poszczególne przedsiębiorstwa; te z przedsiębiorstw mniejszych, które wytwarzają rocznie do 4.000 tonn produktów naftowych, a których zakłady, według uznania Ministra Przemysłu i Handlu, nie są w możności wytwarzać produktów odpowiadających wymaganiom rynków zagranicznych, będą mogły zwalniać się od eksportu przez uiszczanie opłat wyrównawczych od ilości produktów sprzedanych w kraju ponad przyznany im kontyngent wewnętrzny; opłaty te określa Minister Przemysłu i Handlu w wysokości nieprzekraczającej różnicy między ceną krajową a eksportową danego produktu; uzyskane z opłat powyższych sumy mogą być przeznaczane przez Ministra Przemysłu i Handlu na rzecz popierania wiertnictwa naftowego lub rozdzielane pomiędzy przedsiębiorstwa, niekorzystające z powyższych zwolnień, w stosunku do ilości, o jakie ich kontyngent wewnętrzny uległ zmniejszeniu wskutek tych zwolnień;";

c)
w pkt. j) po wyrazie: "tworzenia" dodaje się wyrazy: "i rozwiązywania"; skreśla się zdanie: "powyższemu przepisowi nie podlega handel wewnętrzny produktami naftowemi"; w końcu punktu dodaje się zdanie następujące: "statuty mogą nadawać tym organizacjom osobowość prawną i przewidywać powoływanie stałych sądów polubownych, jako właściwych do rozstrzygania wszystkich lub niektórych spraw spornych, wynikających z działalności tych organizacyj;";
d)
po pkt. j) wprowadza się dwa punkty w brzmieniu następującem:

"k) racjonalizacji przeróbki oleju skalnego na wniosek właściwej organizacji przemysłu naftowego, powołanej na podstawie pkt. j);"

"1) regulowania - po wysłuchaniu organizacyj przemysłu naftowego - cen produktów naftowych na rynku wewnętrznym; w celu równomiernego rozłożenia skutków stąd płynących między wszystkie przedsiębiorstwa przeróbcze może być wprowadzone wspólne rozliczenie utargu;";

e)
dotychczasowy punkt k) otrzymuje oznaczenie literą m), a dotychczasowy punkt l) literą n);
f)
dotychczasowy punkt m) otrzymuje oznaczenie literą o); kropkę końcową zastępuje się średnikiem i dodaje się zdanie następujące:

"w tym celu Minister Przemysłu i Handlu może utworzyć Fundusz Popierania Wiertnictwa Naftowego i nadać temu funduszowi charakter osoby prawnej.";

g)
dodaje się ustęp drugi w brzmieniu następującem:

"2) o zaliczeniu przedsiębiorstw do kategorji przedsiębiorstw mniejszych w rozumieniu ust. 1) pkt. f) i g) orzeka Minister Przemysłu i Handlu.";

2)
w art. 5:
a)
ustęp 2) otrzymuje brzmienie następujące:

"2) Kary wymierza Wyższy Urząd Górniczy, a jeżeli naruszenie nastąpiło w zakresie obowiązków, ciążących na zakładach handlowych, władze administracji ogólnej I instancji.";

b)
dodaje się ustęp 3) w brzmieniu następującem:

"3) Grzywny przeznacza się na popieranie wiertnictwa naftowego.";

3)
po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu następującem:

"Art. 5a. Wszystkie należności, określone przez Ministra Przemysłu i Handlu na podstawie ustawy niniejszej, będą ściągane w drodze administracyjnej.";

4)
w art. 8 skreśla się wyrazy: "i traci moc obowiązującą z dniem 1 kwietnia 1937 r.".

Upoważnia się Ministra Przemysłu i Handlu do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie regulowania stosunków w przemyśle naftowym (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 306), z uwzględnieniem zmian, wynikających z przepisów, wydanych do dnia ogłoszenia jednolitego tekstu, z zastosowaniem kolejnej numeracji artykułów.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.