Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów. - Dz.U.1935.81.501 - OpenLEX

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.81.501

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1935 r.

USTAWA
z dnia 6 listopada 1935 r.
o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów.

Upoważnia się Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów do dnia 15 stycznia 1936 r. w zakresie spraw gospodarczych i finansowych, z wyjątkiem zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927 r. o stabilizacji złotego (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 790).

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom, każdemu we właściwym mu zakresie działania.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.