Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.3.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 8 stycznia 1962 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 6 maja 1961 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla członków spółdzielni pracy zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych.

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 51, poz. 396 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 5 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 6 maja 1961 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla członków spółdzielni pracy zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych (Dz. U. Nr 26, poz. 127) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość ryczałtów oraz odpowiadającą im wysokość składek na ubezpieczenia społeczne określają tabele stanowiące załączniki do rozporządzenia.",

b) w ust. 3 wyrazy "w tabeli" zastępuje się wyrazami "w tabelach";
2) w § 2 wyrazy "w tabeli" zastępuje się wyrazami "w tabelach";
3) tabelę ryczałtów miesięcznych stanowiącą załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1;
4) dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu:

"Załącznik nr 2

TABELA RYCZAŁTÓW MIESIĘCZNYCH DLA ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADACH USŁUGOWYCH SPÓŁDZIELNI PRACY BRANŻY BUDOWLANEJ

Lp.Rodzaj usługNa terenie gromadw osiedlu lub w mieście o liczbie mieszkańców
do 5.000ponad 5.000 do 10.000ponad 10.000 do 25.000ponad 25.000 do 75.000ponad 75.000 do 200.000ponad 200.000
podstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społeczne
w złotych
1.Posadzkarstwo900139,501.100170,501.300201,501.500232,501.600248,001.600248,-1.700263,50
2.Blacharstwo – dekarstwo budowlane800124,-900139,501.100170,501.200186,-1.300201,501.400217,-1.500232,50
3.Malarstwo budowlane900139,501.100170,501.300201,501.500232,501.600248,-1.600248,-1.700263,50
4.Stolarstwo – ciesielstwo budowlane800124,-1.000155,-1.200186,-1.300201,501.400217,-1.500232,501.600248,-
5.Murarstwo – tynkarstwo budowlane800124,-1.000155,-1.200186,-1.300201,501.400217,-1.500232,501.600248,-
6.Szklarstwo budowlane900139,501.100170,501.300201,501.500232,501.600248,-1.600248,-1.700263,50
7.Zduństwo800124,-900139,501.100170,501.200186,-1.300201,501.400217,-1.500232,50
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.