Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.26.127

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 6 maja 1961 r.
w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla członków spółdzielni pracy zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych. *

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 51, poz. 396 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 5 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97) zarządza się, co następuje:
§  1. 1
1. Dla członków i kandydatów na członków spółdzielni pracy opłacających zryczałtowany podatek od wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia w zakładach usługowych spółdzielni pracy oraz dla bagażowych (numerowych) zatrudnionych w spółdzielniach usług kolejowych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa oraz rent stanowi przeciętny zarobek miesięczny określony w formie ryczałtu.
2. Wysokość ryczałtów oraz odpowiadającą im wysokość składek na ubezpieczenia społeczne określają tabele stanowiące załączniki do rozporządzenia.
3. Ryczałty określone w tabelach stanowią podstawę wymiaru składek i świadczeń, chociażby praca wykonywana była w niepełnym wymiarze godzin i nie przez wszystkie dni w miesiącu, z wyjątkiem przypadków określonych w § 2.
§  2. 2 Jeżeli osoba określona w § 1 ust. 1 zatrudniona była tylko przez część miesiąca wskutek powstania lub ustania stosunku pracy w ciągu miesiąca albo wskutek pobierania przez okres dłuższy niż 5 dni zasiłku z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa, podstawę wymiaru składek stanowi zarobek obliczony za dni pracy w danym miesiącu, z tym że za zarobek dzienny przyjmuje się 1/25 cześć odpowiedniego ryczałtu określonego w tabelach.
§  3. Stwierdzanie zatrudnienia, okresów zatrudnienia, spełniania warunków określonych w art. 107 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97) oraz wysokości zryczałtowanych zarobków dla celów ubezpieczeń społecznych następuje na podstawie zaświadczenia spółdzielni pracy prowadzącej zakład usługowy albo spółdzielni usług kolejowych.
§  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do zatrudnionych w zakładach usługowych uczniów odbywających naukę zawodu.
§  5. Traci moc rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 28 czerwca 1960 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczenia społecznego i rent dla członków spółdzielni pracy zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych (Dz. U. Nr 36, poz. 203).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 3

TABELA RYCZAŁTÓW MIESIĘCZNYCH DLA ZATRUDNIONYCH

A.

w zakładach usługowych spółdzielni pracy

Lp.Rodzaj usługNa terenie gromadw osiedlu lub w mieście o liczbie mieszkańców
do 5.000ponad 5.000 do 10.000ponad 10.000 do 25.000ponad 25.000 do 75.000ponad 75.000 do 200.000ponad 200.000
podstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społeczne
w złotych
1Bednarstwo i kołodziejstwo800124800124900139,501.100170,501.2001861.4002171.600248
2Elektromechanika900139,501.100170,501.300201,501.500232,501.6002481.700263,501.800279
3Fotografowanie900139,501.0001551.100170,501.2001861.300201,501.500232,501.600248
4Fryzjerstwo i kosmetyka900139,501.0001551.100170,501.4002171.500232,501.500232,501.600248
5Instalatorstwo900139,501.0001551.100170,501.300201,501.500232,501.6002481.700263,50
6Kowalstwo800124900139,501.100170,501.300201,501.4002171.6002481.700263,50
7Krawiectwo800124900139,501.100170,501.4002171.4002171.500232,501.600248
8Radiomechanika i telemechanika900139,501.100170,501.300201,501.500232,501.6002481.700263,501.800279
9Rymarstwo800124900139,501.0001551.2001861.300201,501.500232,501.700263,50
10Stolarstwo800124900139,501.100170,501.300201,501.4002171.6002481.700263,50
11Szewstwo800124800124900139,501.100170,501.100170,501.2001861.400217
12Ślusarstwo800124900139,501.100170,501.300201,501.4002171.6002481.700263,50
13Tapicerstwo800124900139,501.0001551.2001861.300201,501.500232,501.600248
14Zegarmistrzostwo i złotnictwo900139,501.100170,501.300201,501.500232,501.6002481.700263,501.800279
15Usługi drobne (parasolnictwo, zabawkarstwo, naprawa wiecznych piór, podnoszenie oczek, plisowanie, dekatyzacja, obciąganie guzików, usługi pomocy domowej hafciarstwo, maglowanie, pisanie podań, czyszczenie obuwia)800124800124900139,501.0001551.100170,501.2001861.400217

B.

w spółdzielniach usług kolejowych (bagażowi, numerowi)

Lp.Dworce kolejowepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społeczne
w złotych
1W miastach o liczbie ponad 200.000 mieszkańców oraz w miejscowościach turystycznych w sezonie letnim i zimowym1200186
2W miastach o liczbie ponad 50.000 do 200.000 mieszkańców1000155
3Pozostałe dworce800124

ZAŁĄCZNIK Nr 2 4

TABELA RYCZAŁTÓW MIESIĘCZNYCH DLA ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADACH USŁUGOWYCH SPÓŁDZIELNI PRACY BRANŻY BUDOWLANEJ

Lp.Rodzaj usługNa terenie gromadw osiedlu lub w mieście o liczbie mieszkańców
do 5.000ponad 5.000 do 10.000ponad 10.000 do 25.000ponad 25.000 do 75.000ponad 75.000 do 200.000ponad 200.000
podstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społecznepodstawa wymiaruskładka na ubezpieczenia społeczne
w złotych
1.Posadzkarstwo900139,501.100170,501.300201,501.500232,501.600248,001.600248,-1.700263,50
2.Blacharstwo – dekarstwo budowlane800124,-900139,501.100170,501.200186,-1.300201,501.400217,-1.500232,50
3.Malarstwo budowlane900139,501.100170,501.300201,501.500232,501.600248,-1.600248,-1.700263,50
4.Stolarstwo – ciesielstwo budowlane800124,-1.000155,-1.200186,-1.300201,501.400217,-1.500232,501.600248,-
5.Murarstwo – tynkarstwo budowlane oraz wykonywanie nagrobków800124,-1.000155,-1.200186,-1.300201,501.400217,-1.500232,501.600248,-
6.Szklarstwo budowlane900139,501.100170,501.300201,501.500232,501.600248,-1.600248,-1.700263,50
7.Zduństwo800124,-900139,501.100170,501.200186,-1.300201,501.400217,-1.500232,50
* Z dniem 1 lipca 1965 r. przepisy nin. rozporządzenia rozciąga się na pracowników zatrudnionych w zakładach usługowych określonych w tym rozporządzeniu, a należących do spółdzielni zrzeszonych w Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" oraz opłacających zryczałtowany podatek od wynagrodzeń, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 1965 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych spółdzielni zrzeszonych w Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" (Dz.U.65.27.179).
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1962 r. (Dz.U.61.26.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1962 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1962 r. (Dz.U.61.26.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1962 r.
3 Załącznik nr 1:

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1962 r. (Dz.U.61.26.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1962 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 4 września 1965 r. (Dz.U.65.40.253) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 września 1965 r.

4 Załącznik nr 2:

- dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1962 r. (Dz.U.61.26.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1962 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 4 września 1965 r. (Dz.U.65.40.253) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 września 1965 r.