Zm.: rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.42.269

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 29 października 1955 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego.

Na podstawie art. 11 pkt 2 i 3 dekretu z dnia 11 kwietnia 1947 r. o prawie probierczym (Dz. U. z 1947 r. Nr 33, poz. 149 i z 1955 r. Nr 29, poz. 174) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 12, poz. 117 i z 1952 r. Nr 2, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przedmioty z metali szlachetnych wytworzone w kraju, nie czyniące zadość najniższej próbie przepisanej, zwracane są zgłaszającemu w stanie połamanym lub w inny sposób uszkodzonym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w § 18 ust. 5, § 22 ust. 2 i § 29 ust. 2.";

2)
w § 24 ust. 9 lit. B otrzymuje brzmienie:

"B. Do cechowania krajowych wyrobów złotych:

Typy 3 - 5. Wizerunek cechy wyobraża głowę rycerza z twarzą zwróconą w lewo w obramowaniu wydłużonego sześciokąta o stosunku boków 0,65 : 1 mm. Z prawej strony głowy znajduje się litera urzędu, z lewej zaś - cyfra 1, 2 lub 3, odpowiadająca kolejno trzem próbom ustalonym w prawie probierczym dla wyrobów złotych.

Typ 5A. Wizerunek cechy wyobraża głowę rycerza z twarzą zwróconą w prawo w obramowaniu prostokąta ze ściętymi wierzchołkami o wymiarach: podstawa 2 mm, wysokość 1,25 mm. Z lewej strony głowy rycerza umieszczona jest litera urzędu, z prawej zaś strony cyfra 4 odpowiadająca czwartej próbie ustalonej w prawie probierczym dla wyrobów złotych.

Typ 5B. Do cechowania obrączek ślubnych próby 0,333. Wizerunek cechy wyobraża bociana w obramowaniu prawidłowego rombu z zaokrąglonymi wierzchołkami o wymiarze boku 0,8 mm. Z lewej strony bociana u góry znajduje się litera urzędu, z prawej strony u dołu liczba 333.

Typ 6. Godło. Wizerunek cechy wyobraża głowę rycerza z twarzą zwróconą w lewo, identyczną jak w typie 3, w obramowaniu prawidłowego sześciokąta z zaokrąglonymi wierzchołkami o wymiarach boku 0,6 mm.";

3)
w § 24 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Cechy typów 1, 3 - 5, 5A, 5B, 7 - 9, 11 - 19, 21 - 23 oraz 39 - 41 są cechami zasadniczymi, a typów 2, 6, 10, 20, 24 - 38 i 42 są cechami dodatkowymi.";

4)
wzory państwowych cech probierczych podane w załączniku uzupełnia się wzorami stanowiącymi załącznik do niniejszego rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego (Dz. U. z 1952 r. Nr 2, poz. 11).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

B. ZŁOTO