Zm.: rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.2.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 20 grudnia 1951 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego.

Na podstawie art. 11 pkt 2 i 3 i art. 12 ust. 3 dekretu z dnia 11 kwietnia 1947 r. o prawie probierczym (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 149) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 117) - wprowadza się zmiany następujące:
1)
§ 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przedmioty z metali szlachetnych, wytworzone w kraju, nie czyniące zadość najniższej próbie przepisanej, zwracane są zgłaszającemu w stanie połamanym lub w inny sposób uszkodzonym, z wyjątkiem przypadków, przewidzianych w ust. 5, w § 18 ust. 5, § 22 ust. 2 i § 29 ust. 2.";

2)
w § 19 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

"5. Przedmioty ze złota, o próbie nie niższej niż 500/1000, lecz niższej od określonej w art. 5 pkt b), zgłoszone do badania przez przedsiębiorstwo państwowe "Centrala Jubilerska", powinny być zaopatrzone przez urząd probierczy w cechę probierczą określoną w § 24 ust. 9 lit. O. Przedmioty te nie podlegają oznaczeniu w sposób określony w art. 12 ust. 1.";

3)
w § 24 ust. 9 dodaje się na końcu nowy punkt o brzmieniu:

"O. Do oznaczenia wyrobów ze złota nie czyniących zadość najniższej próbie przepisanej, zgłaszanych do badania przez Centralę Jubilerską (§ 19 ust. 5).

Typ. 43. Wizerunek cechy wyobraża głowę górala, zwróconą w prawo w obramowaniu kwadratu z zaokrąglonymi narożnikami.";

4)
wzory państwowych cech probierczych, podane w załączniku, uzupełnia się wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

O. Do oznaczania wyrobów ze złota, nie czyniących zadość najniższej próbie przepisanej.

grafika