Zm.: rozporządzenie z dnia 31 marca 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry. - Dz.U.1934.104.933 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 31 marca 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.104.933

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 listopada 1934 r.
zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry (Dz. U. R. P. Nr . 27, poz. 171) zarządzam co następuje:
W § 23 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry (Dz. U. R. P. Nr. 32 poz. 234) ustęp przedostatni otrzymuje brzmienie następujące:

"Postanowienia ustępów l i 2 nie będą stosowane do kart do gry, przeznaczonych do celów reklamowych, wydawanych przez wytwórnie sprzedawcom bezpłatnie w formie wachlarzyków, bądź wklejanych w albumy, pod warunkiem jednak, że: 1) wachlarzyk zostanie utworzony przez złączenie kart zapomocą stalowego spinacza, którego zastosowanie powoduje przedziurawienie wszystkich kart, złączonych drogą wytworzenia otworu o średnicy co najmniej 3 mm, 2) (w razie wklejenia do albumu) na każdej karcie zostanie wytłoczony napis "Wzory kart do gry", przyczem wysokość liter tego napisu powinna wynosić co najmniej 4 mm".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.