Opłata od kart do gry. - Dz.U.1931.27.171 - OpenLEX

Opłata od kart do gry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.171

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1939 r.

USTAWA
z dnia 18 marca 1931 r.
o opłacie od kart do gry.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
(1)
Opłacie podlegają karty do gry, wyrobione w kraju oraz sprowadzone z zagranicy i z W. M. Gdańska.
(2)
Zwolnione od opłaty - pod warunkami, które określi Minister Skarbu w drodze rozporządzenia, - są karty do gry, wywożone zagranicę lub do W. M. Gdańska.
(3)
Minister Skarbu określa, jakie przedmioty uważać należy za karty do gry w rozumieniu niniejszej ustawy.

Opłata wynosi od kart sporządzonych:

1)
z kartonu papierowego:
a)
od talii, zawierającej nie więcej niż 36 kart - 1 zł 70 gr,
b)
od talii, zawierającej więcej niż 36 kart - 2 zł 60 gr,
2)
z innych materiałów (płótna, jedwabiu, masy celuloidowej lub aluminiowej, cellonu itp.) od talii 15 zł.
(1)
Opłatę od kart do gry, wyrobionych w kraju, wytwórca obowiązany jest uiścić gotówką przy wypuszczeniu ich do wolnego obrotu.
(2)
Uiszczenie opłaty może być odroczone pod warunkami, ustalonemi przez Ministra Skarbu.
(3)
Od kart do gry, przywiezionych z zagranicy, uiszcza się opłatę wraz z cłem, a od kart, sprowadzonych z obszaru W. M. Gdańska, - w chwili zgłoszenia w urzędzie odbiorczym w trybie, przepisanym dla postępowania przekazowego.
§  4.
(1)
Dowodem uiszczenia opłaty lub jej odroczenia jest stempel urzędowy oraz banderola, w które każda talja kart do gry winna być zaopatrzona.
(2)
Należność, przypadająca z tytułu opłaty od kart do gry, ulega zaspokojeniu z kart z pierwszeństwem przed wszystkiemi innemi przywilejami i obciążeniami i może być wyegzekwowana bez względu na jakiekolwiek prawa osób trzecich.

Władza skarbowa może zezwolić na zwrot opłaty uiszczonej lub umorzenie odroczonej, jeżeli ostemplowane i obanderolowane już karty do gry stały się niezdatne do użytku skutkiem wypadku, zaszłego w wytwórni, a wytwórca w ciągu 48 godzin po wypadku zgłosił o tem władzy skarbowej.

(1)
Do wyrobu i sprzedaży kart do gry potrzebne jest zezwolenie władzy skarbowej.
(2)
Sprzedaż kart do gry w handlu obnośnym, jak również i wszelka sprzedaż kart, niezaopatrzonych w stempel, luźnych, nieopakowanych i używanych jest wzbroniona.
(3)
Zabrania się nabywania kart do gry nieobanderolowanych, używanych, oraz niezaopatrzonych w stempel, jak również używania do gry kart, niezaopatrzonych w stempel.

Wyrób, sprzedaż i wywóz kart do gry podlega kontroli władz skarbowych. Organy tych władz mają prawo w restauracjach, kawiarniach i innych lokalach publicznych, jak niemniej w lokalach stowarzyszeń, w których uprawia się grę w karty, sprawdzać, czy do gry używane są karty ostemplowane.

Minister Skarbu wyda w drodze rozporządzenia szczegółowe przepisy o sposobie poboru opłaty (art. 3), o ostemplowaniu i banderolowaniu (art. 4), o warunkach, pod jakiemi władza skarbowa może zezwolić na wyrób i sprzedaż (art. 6), oraz o kontroli (art. 7).

(skreślony).

(1)
Karty do gry nie mogą być opodatkowane na rzecz związków komunalnych ani w postaci podatków samoistnych, ani w postaci dodatków do podatku.
(2) 3
Stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż" otrzymuje 50°/o wpływów z opłaty od kart do gry,
(3) 4
(skreślony).

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.

(1)
Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(2)
Z dniem tym tracą moc obowiązującą przepisy o opłacie od kart do gry z wyjątkiem przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1924 r. o opłacie od kart do gry na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża (Dz. U. R P. Nr 56, poz. 561) z ta zmianą, że specjalna opłata na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wynosi przy kartach, sporządzonych z kartonu papierowego:

od talji, zawierającej do 36 kart, zł 0,40,

od talji. zawierającej więcej niż 36 kart, zł 0,60,

a od talji kart, wyrabianych z innych materjałów, niż kartonu papierowego, zł 5,-.

1 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 maja 1939 r. (Dz.U.39.50.318) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 1939 r.
2 Art. 9 skreślony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 maja 1939 r. (Dz.U.39.50.318) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 1939 r.
3 Art. 10 ust. (2) zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 25 maja 1939 r. (Dz.U.39.50.318) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 1939 r.
4 Art. 10 ust. (3) skreślony przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 25 maja 1939 r. (Dz.U.39.50.318) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 1939 r.