Zm.: rozporządzenie z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie oznaczeń ostrzegawczych na statkach powietrznych oraz znaków i sygnałów lotniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.49.298

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 lipca 1959 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie oznaczeń ostrzegawczych na statkach powietrznych oraz znaków i sygnałów lotniczych.

Na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) i art. 36 ust. 2 prawa lotniczego (Dz. U. z 1935 r. Nr 69, poz. 437, z 1945 r. Nr 48, poz. 273 i Nr 50, poz. 282) oraz art. 6 ustawy z dnia 26 lutego 1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji (Dz. U. z 1951 r. Nr 14, poz. 108 i Nr 41, poz. 310) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie oznaczeń ostrzegawczych na statkach powietrznych oraz znaków i sygnałów lotniczych (Dz. U. Nr 59, poz. 320) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. W łączności lotniczej należy stosować znaki i sygnały lotnicze określone normami państwowymi.

2. Organy kierownicze instytucji lub jednostek lotniczych mogą ustalać znaki i sygnały uzupełniające, które obowiązują tylko załogi podległe tym organom. Znaki i sygnały te powinny się wyraźnie odróżniać pod względem kształtu, barwy, wymiarów i innych cech od znaków i sygnałów określonych normami państwowymi".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1959 r.