Zm.: rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów. - Dz.U.1932.111.919 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.111.919

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 października 1932 r.
w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministrów: Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 92, poz. 833) i art. 34 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministrów: Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 763) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniami tychże Ministrów z dnia 5 maja 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 334) i z dnia 30 maja 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 60, poz. 485) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w cz. 1 § 9 w zdaniu pierwszem wyrazy: "Wnioskiem o ustalenie" zastępuje się wyrazami: "zaprojektowaniem"; w zdaniu trzeciem wyrazy: "wystąpić z wnioskiem o uwzględnienie potrzeb" zastępuje się wyrazami: "w miarę możności uwzględnić potrzeby", a po wyrazie: "albo" dodaje się wyraz: "wystąpić";
2)
w § 10 wyrazy: "okręgowa komisja ziemska" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski";
3)
w § 12 po wyrazie: "przepisami" stawia się kropkę, a dalsze wyrazy skreśla się;
4)
w pierwszem zdaniu cz. 1 § 15 końcowe wyrazy, "okręgowej komisji ziemskiej, zatwierdzającego projekt scalenia, albo też po wydaniu orzeczenia przez Główną Komisję Ziemską" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego zatwierdzającego projekt scalenia, albo też po wydaniu ostatecznego orzeczenia przez okręgowa, komisję ziemską"; a w cz. 2 tegoż paragrafu wyrazy: "okręgowej komisji ziemskiej albo też po wydaniu orzeczenia przez Główną Komisję Ziemską" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego albo też po wydaniu ostatecznego orzeczenia przez okręgową komisję ziemską";
5)
w cz. 1 § 24 wyraz: "Okręgowy" zastępuje się wyrazem: "Powiatowy", wyrazy "okręgowej komisji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego", a wyrazy: "Głównej Komisji Ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "okręgowej komisji ziemskiej";
6)
§ 30 otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 30. Materjał służący za podstawę do wydania orzeczenia o wdrożeniu postępowania scaleniowego zawierać winien następujące dokumenty:

a) wniosek stron o wdrożenie postępowania scaleniowego lub protokół o potrzebie wdrożenia postępowania scaleniowego z urzędu;

b) dokumenty, dotyczące prawa własności lub stwierdzenia stanu posiadania wnioskodawców;

c) zebrane w miarę potrzeby dokumenty, odnoszące się do projektowanego obszaru scalenia, jak tabele likwidacyjne, akta nadawcze, wyciągi z ksiąg wieczystych (hipotecznych), rejestry pomiarowe, plany i t. p.;

d) protokół z dokonanych na gruncie czynności;

e) plan zaprojektowanego obszaru scalenia lub zastępujący go szkic sytuacyjny;

f) opis projektowanego obszaru scalenia;

g) prowizoryczną listę, względnie listy przyszłych uczestników scalenia;

h) wnioski, wypływające z art. 7 ustawy;

7)
w cz. 1 § 31 wyraz: "okręgowego" zastępuje się wyrazem: "powiatowego", w cz. 2 tegoż paragrafu skreśla się wyrazy: "na podstawie umotywowanego wniosku powiatowego urzędu ziemskiego (§ 20 - 30) "; w cz. 3 tegoż paragrafu wyraz: "okręgowego" zastępuje się wyrazem: "powiatowego"; wyrazy: "Ministra Reform Rolnych" zastępuje się wyrazami: "okręgowego urzędu ziemskiego", a wyrazy i liczba: "w art. 11" zastępuje się wyrazami i liczbą: "w art. 24";
8)
w § 32 dwukrotnie użyty wyraz: "okręgowego" zastępuje się wyrazem: "powiatowego", dwukrotnie użyte wyrazy: "Ministra Reform Rolnych" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd ziemski", a wyraz: "okręgowy" skreśla się;
9)
§ 35 otrzymuje następujące brzmienie:

"W razie niedokonania wyborów lub stwierdzenia przez komisarza ziemskiego nieważności dokonanych wyborów, może on wyznaczyć z urzędu członków rady uczestników scalenia i ich zastępców z pośród uczestników scalenia danej jednostki administracyjnej";

10)
w p. d cz. 1 § 45 wyraz: "okręgowy" zastępuje się wyrazem: "powiatowy";
11)
cz. 3 § 51 skreśla się;
12)
w cz. 11 § 53 wyrazy: "równocześnie z przesłaniem operatu scaleniowego do okręgowego urzędu ziemskiego celem ustalenia obszaru scalenia" zastępuje się wyrazami: "po zaprojektowaniu obszaru scalenia";
13)
w § 54 wyrazy: "okręgowej komisji ziemskiej (p. a art. 36)" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego (część 1 p. B lit. a art. 36)";
14)
cz. 1 i 2 § 57 otrzymuje brzmienie następujące:

"1) Orzeczenie komisarza ziemskiego lub jego zastępcy (cz. 4 art. 33 i art. 35) może być wydane na miejscu w obecności uczestników scalenia. W tym przypadku sentencja orzeczenia winna być obecnym ustnie ogłoszona (o czem należy sporządzić protokół), orzeczenie zaś wraz z motywami winno być zredagowane w ciągu dni 14 od daty ogłoszenia sentencji.

2) Jeżeli projekt scalenia ulega zatwierdzeniu (cz. 1) ze zmianami, orzeczenie zatwierdzające może być wydane po uprzedniem sporządzeniu przez mierniczego szkicu i rejestru odnośnie tych zmian";

w cz. 3 tegoż paragrafu po wyrazach: "przedłożonym mu" dodaje się wyrazy: "na skutek odwołania stron do okręgowej komisji ziemskiej"; wyraz: "zarządzić" zastępuje się wyrazem "zaprojektować"; drugie zdanie cz. 3 tegoż paragrafu skreśla się; w cz. 4 tegoż paragrafu wyrazy: "okręgowej komisji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego" a wyraz: "okręgowy" zastępuje się wyrazem: "powiatowy";

15)
w cz. 1 § 59 wyrazy: "ogłasza zarządzenie okręgowego urzędu ziemskiego o rozwiązaniu rady (rad) uczestników scalenia" zastępuje się wyrazami: "rozwiązuje radę (rady) uczestników scalenia"; w cz. 2 tegoż paragrafu wyraz: "okręgowy" zastępuje się wyrazem: "powiatowy", a wyrazy; "równocześnie z wezwaniem go" zastępuje się wyrazami: "wezwanemu przez okręgowy urząd ziemski";
16)
w cz. 3 § 60 wyrazy: "uprawomocnieniu się" zastępuje się wyrazem: "wydaniu";
17)
w cz. 2 § 62 skreśla się wyraz: "okręgowego";
18)
w cz. 1 § 63 wyraz: "Okręgowy" zastępuje się wyrazem: "Powiatowy", wyrazy: "okręgowej komisji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego lub też po wydaniu przez okręgową komisję ziemska ostatecznego orzeczenia"; w cz. 3 tegoż paragrafu końcowe wyrazy: "okręgowej komisji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego lub ostateczne orzeczenie okręgowej komisji ziemskiej";
19)
w cz. 1 § 70 skreśla się wyraz: "okręgowego" oraz wyrazy: "względnie Ministra Reform Rolnych", w cz. 2 tegoż paragrafu wyrazy: "okręgową komisję ziemską" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski";
20)
§ 71 skreśla się;
21)
w zdaniu pierwszem § 72 wyrazy: "okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski (lub delegat okręgowego urzędu ziemskiego) "; w zdaniu drugiem § 72 wyrazy: "okręgowej, względnie Głównej Komisji Ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego, względnie okręgowej komisji ziemskiej";
22)
§ 73 otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 73. Na obszarze oznaczonym w cz. 1 § 75 oraz na obszarze obowiązywania prawa o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z roku 1818 powiatowy urząd ziemski lub też delegowany w trybie ust. 2 cz. 2 art. 36 funkcjonariusz okręgowego urzędu ziemskiego składa pisarzowi hipotecznemu dokumenty (§ 72) wymienione, względnie 5 pełnomocnictwo, oraz zeznaje wniosek. o sprostowanie księgi lub akt hipotecznych zgodnie z wynikami scalenia, tudzież projektuje treści do wykazu hipotecznego";

23)
w końcowem zdaniu § 74 wyrazy: "pełnomocnika okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego lub też delegowanego funkcjonarjusza okręgowego urzędu ziemskiego (§ 73)";
24)
w cz. 2 § 75 wyrazy: "pełnomocnika okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego lub też delegowanego funkcjonariusza okręgowego urzędu ziemskiego (§ 73)";
25)
w § 76 wyrazy: "pełnomocnik okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski lub też delegowany funkcjonarjusz okręgowego urzędu ziemskiego (§ 73)";
26)
w § 77 wyraz: "okręgowy" zastępuje się wyrazem: "powiatowy";
27)
w zdaniu pierwszem cz. 2 § 78 wyrazy: "orzeczeniem okręgowej komisji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "prawomocnem orzeczeniem powiatowego urzędu ziemskiego lub ostatecznem orzeczeniem okręgowej komisji ziemskiej";
28)
w § 80 wyrazy: "przez okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "przez powiatowy urząd ziemski", a wyrazy: "względnie okręgowy urząd ziemski" skreśla się;
29)
w cz. 1 § 82 wyraz: "okręgowego" zastępuje się wyrazem: "powiatowego".
Rozporządzenie niniejsze nie ma zastosowania do spraw, wymienionych w p. a cz. 2 art. 33 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 roku o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.