Zm.: rozporządzenie wykonawcze do ustawy o scalaniu gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.60.485

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lipca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: REFORM ROLNYCH I SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 maja 1931 r.
w sprawie zmian w rozporządzeniu wykonawczem do ustawy o scalaniu gruntów.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów w brzmieniu ogłoszonem w załączniku do obwieszczenia Ministra Reform Rolnych z dnia 29 września 1927 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 833) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministrów Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 763) wprowadza się zmiany w niżej wyszczególnionych paragrafach:
1)
W § 15 dodaje się cz. 4 w brzmieniu następującem:

"Przed rozpoczęciem postępowania scaleniowego lub w toku tego postępowania osoby zainteresowane (uczestnicy scalenia, związki komunalne i t. p.) mogą dokonywać wpłat zbiorowo na koszty przeprowadzenia scalenia określonych gruntów.

Wysokość tych wpłat określi każdorazowo okręgowy urząd ziemski, przyjmując pod uwagę kwotę niezbędną na pokrycie wydatków związanych ze scaleniem danego objektu w ciągu jednego roku budżetowego. Sumy te wpłacane będą do dyspozycji właściwego okręgowego urzędu, ziemskiego na rachunki bieżące do kasy skarbowej względnie do Państwowego Banku Rolnego. Sumy pochodzące z tych wpłat mogą być przez urzędy ziemskie użyte tylko na przeprowadzenie scalenia tych objektów, które zostały wskazane przy dokonywaniu wpłat.

Przy wymiarze opłat za prace techniczne po ukończeniu postępowania scaleniowego (§ 14) sumy wpłacone na koszty prac technicznych będą zaliczone na dobro wszystkich uczestników scalenia, proporcjonalnie do wysokości opłat wymierzonych odnośnie do poszczególnych uczestników scalenia".

2)
W § 29 wyraz "odpis" zastępuje się wyrazem "opis".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.