Zm.: rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.91.781

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 21 października 1932 r.
w sprawie zmian rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie art. 44. ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 379) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

1)
w art. 2 dodaje się ustęp drugi w brzmieniu:

"Państwowe przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" jest instytucją prawa publicznego. Przedsiębiorstwu temu i jego organom służą wszystkie publiczno-prawne uprawnienia państwowego Zarządu Poczt, Telegrafów i Telefonów, oraz wszystkie uprawnienia o charakterze prywatno-prawnym, z jakich korzysta Skarb Państwa.";

2)
po art. 2 wstawia się nowy artykuł, oznaczony jako 3, w brzmieniu:

"Przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" będzie wpisane do rejestru handlowego. Wpisaniu ulega firma, siedziba i przedmiot przedsiębiorstwa oraz imiona i nazwiska osób, uprawnionych do podpisywania skryptów dłużnych i weksli w imieniu przedsiębiorstwa.";

3)
numerację art. 3 zmienia się na 4 i wprowadza się w nim następujące zmiany:
a)
ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"Przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" prowadzi eksploatację wszystkich urządzeń pocztowych, telegraficznych i telefonicznych, zarządzanych dotychczas przez Ministra Poczt i Telegrafów i w tym celu obejmuje w zarząd powierniczy i użytkowanie cały majątek nieruchomy, będący własnością Państwa, a przeznaczony do użytku poczty, telegrafu i telefonu. Majątek ruchomy, przeznaczony do użytku poczty, telegrafu i telefonu, z całym istniejącym zapasem gotówki i zapasem materjałów, przechodzi na własność przedsiębiorstwa.";

b)
w ustępie 2 wyraz: "przyjmuje" zastępuje się wyrazem: "przejmuje", a po wyrazach: "oddanego w zarząd" dodaje się wyrazy: "powierniczy i użytkowanie";
4)
art. 4 uchyla się;
5)
po art. 4 dodaje się dwa nowe artykuły w brzmieniu i o oznaczeniu następującem:

"Art. 5. Cały majątek, oddany w myśl art. 4 przedsiębiorstwu "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" w zarząd powierniczy i użytkowanie bądź na własność przedsiębiorstwa, wyodrębnia się z ogólnego majątku Skarbu Państwa.

Majątek nieruchomy, oddany przedsiębiorstwu "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" w zarząd powierniczy i użytkowanie, stanowi zabezpieczenie pożyczek i zobowiązań zaciągniętych przez przedsiębiorstwo oraz pożyczek i zobowiązań, które były zaciągnięte przez Skarb Państwa na cele poczty, telegrafu i telefonu przed utworzeniem państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i które korzystały ze specjalnego zabezpieczenia na tym majątku. Majątek ten nie może być obciążony żadnemi innemi pożyczkami i zobowiązaniami Skarbu Państwa.

Inwentaryzacja i oszacowanie majątku, oznaczonego w ust. 1, dokonane zostaną według zasad, które ustali Minister Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art. 6. Wszelkie nieruchomości stają się z chwilą nabycia ich przez przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" własnością Skarbu Państwa, przedsiębiorstwo zaś zatrzymuje je w swoim zarządzie powierniczym i użytkowaniu.

Z przekazanego mu w zarząd powierniczy i użytkowanie majątku przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" może - w granicach zwykłego zarządu - wynajmować oraz wydzierżawiać wszelkie nieruchomości.

Zbywanie majątku nieruchomego może być dokonane tylko w granicach upoważnień ustawowych.";

6)
numerację art. 5 zmienia się na 7 i wprowadza się w nim zmiany następujące:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy: "na okres nieprzekraczający jednego roku";
b)
ustępowi 2 nadaje się brzmienie:

"Zaciąganie pożyczek wyższych, aniżeli określone w ust. 1, i długoterminowych, oraz zaciąganie jakichkolwiek pożyczek przez emitowanie obligacyj, wreszcze zaciąganie wszelkich zobowiązań, obciążających nieruchomości, może nastąpić tylko w granicach upoważnień ustawowych.";

7)
numerację art. 6 zmienia się na 8 i nadaje mu się brzmienie następujące:

"Przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" wolne jest od wszelkich podatków, danin i opłat publicznych, od których wolny jest Skarb Państwa.";

8)
numerację art. 7 zmienia się na 9 i wprowadza się w nim następujące zmiany:
a)
w ust. 1 wyraz: "amortyzację" zastępuje się wyrazem: "spłatę", oraz skreśla się wyrazy: "10 i";
b)
po ust. 1 dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:

"Wszystkie świadczenia przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", czynione w interesie Państwa na rzecz jego poszczególnych organów lub innych państwowych przedsiębiorstw, z wyjątkiem wynikających z art. 23 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie, powinny być odpowiednio opłacane.";

c)
w dotychczasowym ustępie 2 skreśla się wyrazy: "p. 2, 3 i 4" oraz wyrazy: "(Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584)";
9)
numerację art. 8 zmienia się na 10 i wprowadza się w nim zmiany następujące:
a)
w ust. 2 skreśla się wyrazy: "działającemu w porozumieniu z Ministrem Skarbu";
b)
ustępowi 4 nadaje się brzmienie:

"Do budżetu państwowego włącza się tylko wpłatę do Skarbu Państwa lub dopłatę ze Skarbu Państwa w wysokości odpowiadającej czystemu zyskowi lub niedoborowi przedsiębiorstwa, jakie wynikają z budżetu (planu finansowo-gospodarczego) przedsiębiorstwa, zatwierdzonego przez Radę Ministrów na dany okres budżetowy. Gdyby wpłata do Skarbu Państwa lub dopłata ze Skarbu Państwa została ustawą skarbową włączona do budżetu państwowego w innej wysokości, niż wynika z zatwierdzonego przez Radę Ministrów planu finansowo-gospodarczego, Rada Ministrów dostosuje plan finansowo-gospodarczy do wysokości wpłaty lub dopłaty, ustalonej w budżecie państwowym.";

10)
numerację art. 9 zmienia się na 11 i nadaje mu się brzmienie następujące:

"Fundusze specjalne przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" będą tworzone na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów, wydanych na wniosek Ministra Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.";

11)
artykuły: 10, 11 i 12 skreśla się;
12)
numerację art. 13 zmienia się na 12 i wprowadza się w nim zmiany następujące:
a)
w ust. 1 przepisowi pkt. b) nadaje się brzmienie następujące:

"b) procentów i spłaty pożyczek tudzież zobowiązań obciążających majątek Skarbu Państwa, oddany w zarząd powierniczy i użytkowanie przedsiębiorstwu "Polska Poczta, Telegraf i Telefon;";

b)
w ust. 1 przepisowi pkt. c) nadaje się brzmienie następujące:

"c) potrąceń i dopłat na fundusze (art. 11).";

c)
ustęp ostatni skreśla się;
13)
numerację art. 14 zmienia się na 13 i wprowadza się w nim zmiany następujące:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy: "podległe mu Ministerstwo Poczt i Telegrafów,", a wyrazy: "i podległe im organa" zastępuje się wyrazami: "oraz inne organa im równorzędne, bądź podległe";
b)
ustępowi 2 nadaje się brzmienie następujące:

"Organizację i zakres działania Dyrekcyj Poczt i Telegrafów, organów im równorzędnych oraz organów niższych, ustala Minister Poczt i Telegrafów w drodze rozporządzenia.";

c)
po ust. 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

"Dla centralnego prowadzania poszczególnych agend przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" mogą być tworzone przez Ministra Poczt i Telegrafów za zgodą Prezesa Rady Ministrów osobne organa przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", podlegające bezpośrednio Ministrowi Poczt i Telegrafów.";

14)
po zmienionym w powyższym punkcie artykule dodaje się nowy artykuł, oznaczony jako 14, w brzmieniu:

"Skrypty dłużne i weksle, wystawione przez przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" podpisują bądź Minister Poczt i Telegrafów, bądź dwie osoby, z pośród osób upoważnionych do tego przez Ministra Poczt i Telegrafów i wpisanych do rejestru handlowego (art. 3).";

15)
w art. 15 ust. 1 pkt. b) wyrazy: "sześć miesięcy" zastępuje się wyrazami: "cztery miesiące";
16)
w art. 16 ust. 3 cyfrę: "8" zmienia się na: "10".
17)
artykułowi 17 nadaje się brzmienie:

"Zastępstwo sądowe interesów przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" należy do zakresu działania Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach ogólnie obowiązujących przepisów o działalności Prokuratorji.";

18)
artykułowi 18 nadaje się brzmienie następujące:

"Stosunek służbowy pracowników przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" ma charakter publiczno-prawny.

Przepisy o stosunku służbowym, o uposażeniu, o postępowaniu dyscyplinarnem i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", wymienionych w ust. 1, wydaje Rada Ministrów na wniosek Ministra Poczt i Telegrafów.

W przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" mogą być zatrudnieni oprócz pracowników, wymienionych w ust. 1, pracownicy kontraktowi (na podstawie umowy o pracę).

Przepisy o umowie o pracę i urlopach pracowników kontraktowych w przedsiębiorstwie Polska Poczta, Telegraf i Telefon" wydaje Rada Ministrów na wniosek Ministra Poczt i Telegrafów.

Do czasu wydania przepisów, przewidzianych w ust. 2 i 4 stosowane będą obecnie obowiązujące pracowników pocztowo-telegraficznych przepisy.

Funkcjonarjusze państwowi i pracownicy, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, pozostający dotychczas w służbie pocztowo-telegraficznej, przechodzą do służby w przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Ministrowi Poczt i Telegrafów przysługuje prawo przenoszenia funkcjonarjuszów Ministerstwa Poczt i Telegrafów do służby w przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i pracowników przedsiębiorstwa do służby w Ministerstwie Poczt i Telegrafów.";

19)
w art. 20 dodaje się w końcu wyrazy: "i zainteresowanymi ministrami w zakresie ich działania".

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu i zainteresowanymi ministrami w zakresie ich działania.

Upoważnia się Ministra Poczt i Telegrafów do ogłoszenia w drodze obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Poczta Polska, Telegraf i Telefon" (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 379) z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych rozporządzeniem niniejszem.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.