Zm.: rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.246

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 1953 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie art. 18 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1932 r. Nr 105, poz. 879) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 14, poz. 90) wprowadza się zmianę następującą:

§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustanawia się 12 grup uposażenia według następującej tabeli:

Grupa uposażeniaKwota uposażenia miesięcznego w złotych
11.249
21.072
3 858
4 720
5 606
6 540
7 490
8 452
9 420
10 394
11 382
12 376".
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Poczt i Telegrafów oraz Ministrowi Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.