Zm.: rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1921 r., ustalające warunki należenia do giełd towarowych w Polsce. - Dz.U.1923.46.318 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1921 r., ustalające warunki należenia do giełd towarowych w Polsce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.46.318

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ MINISTRA SKARBU
z dnia 19 kwietnia 1923 r.
w przedmiocie zmiany niektórych przepisów rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 1921 r., ustalających warunki należenia do giełd towarowych w Polsce.

Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 20 stycznia 1921 r. o organizacji giełd w Polsce (Dz. U. R. P. № 13, poz. 71) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1921 r. w przedmiocie przepisów, ustalających warunki należenia do giełd towarowych w Polsce (Dz. U. R. P. № 78, poz. 540) wprowadza się, następujące zmiany:
1)
w p. a. § 1 zastępuje się słowa: "w okręgu danej giełdy towarowej" słowami: "na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej";
2)
w § 3 zastępuje się słowa: "warunków należenia do giełdy towarowej" słowami: "wymogów formalnych przy przyjęciu na giełdę towarową".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu.