Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.78.540

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ MINISTRA SKARBU
z dnia 17 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie przepisów, ustalających warunki należenia do giełd towarowych w Polsce.

Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 20 stycznia 1921 r. o organizacji giełd w Polsce (Dz. Ust. № 13 poz. 71) zarządza się co następuje:
§  1. Członkami giełd towarowych mogą być:
a) 1 osoby fizyczne zamieszkałe oraz osoby prawne, mające siedzibą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zajmujące się zawodowo produkcją, obiegiem lub przerabianiem przedmiotów, dopuszczonych do obrotu na danej giełdzie, oraz czynnościami ubezpieczenia, przewozu, ekspedycji i przechowywania tych przedmiotów, udzielaniem zaliczek oraz innemi czynnościami natury handlowej, związanemi z obrotem powyższemi przedmiotami;
b) instytucje publiczne, do których zakresu działania należą czynności wymienione w punkcie a) za zgodą odnośnego ministra" przez swoich przedstawicieli.
§  2. O przyjęciu osób wymienionych w punkcie a) § 1 niniejszego rozporządzenia decyduje rada giełdowa danej giełdy towarowej.
§  3. 2 Szczegółowe przepisy, dotyczące wymogów formalnych przy przyjęciu na giełdę towarową, winny być zawarte w statucie giełdy.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Sprostowanie.

ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. Ust. № 75, poz. 511).

W Dzienniku Ustaw № 75 z dnia 13 września 1921 r. pod pozycją 511 na stronicy 1372 opuszczono wśród podpisów następujące: "Minister, Rolnictwa i Dóbr Państwowych: J. Raczyński; Minister Spraw Wewnętrznych: W. Raczkiewicz; Minister Pracy i Opieki Społecznej: L. Darowski".

1 § 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 1923 r. (Dz.U.23.46.318) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 1923 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 1923 r. (Dz.U.23.46.318) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 1923 r.