Zm.: rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.130.937

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 7 grudnia 1925 roku
w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Na podstawie art. 21 rozporządzenia Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 51 poz. 314) zarządza się co następuje:
Do § 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. z r. 1921 Nr. 11 poz. 64) wprowadza się w miejsce dotychczasowej tabeli (załącznik 1) towarów, dopuszczonych do odprawy celnej w urzędach celnych klasy II według obowiązującej taryfy celnej, nową tabelę, dołączoną do mniejszego rozporządzenia.
W § 6 a), przywóz, w punkcie 1, ustępie 2 końcowe słowa "i pięć kilogramów soli" uchyla się.
W § 6 a), przywóz, w punkcie 5 b), w brzmieniu nadanem rozporządzeniem Ministra Skarbu z dn. 31 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 50 poz. 516), po wyrazach "drzewka, krzewy, sadzonki i zrazy, nie wyłączając winorośli, mogą być wprowadzone", dodaje się wyrazy "pocztą oraz".
§ 8 otrzymuje brzmienie następujące:

"Przedmioty i towary, wymienione w poz. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 i 15 art. 10 rozporządzenia z dn. 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. Nr. 51 poz. 314), uzupełnionego rozporządzeniem Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dn. 18 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. z r. 1922 Nr. 2, poz. 12), mogą urzędy celne odprawiać bez osobnego pozwolenia.

Odprawa przedmiotów, wymienionych pod poz. 1 i 16, odbywać się będzie na podstawie osobnego upoważnienia Ministerstwa Skarbu.

Pozwoleń na wolną od cła odprawę przedmiotów, wymienionych w pp. 2 i 7, będą udzielały dyrekcje ceł.

Przedmioty, wymienione w punkcie 9, odprawiane będą stosownie do brzmienia umów międzynarodowych.

Przedmioty do utrzymania grobów poległych żołnierzy państw obcych (poz. 13) odprawiać można za każdorazowem pozwoleniem Ministerstwa Skarbu.

Odprawę innych przedmiotów, w punkcie 13 wymienionych, uskuteczniają urzędy celne bez osobnego upoważnienia".

Pierwszych sześć ustępów § 10 otrzymują brzmienie następujące:

"Pozwoleń na wolną od cła odprawę przedmiotów, wymienionych w art. 11 rozporządzenia z dn. 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej, udzielają dyrekcje ceł.

Na wolną od cła odprawę maszyn i narzędzi fabrycznych (art. 11 poz. 1 i 3) może zezwolić tylko Ministerstwo Skarbu.

Urzędy celne mogą zwalniać od cła bez osobnego pozwolenia krajowe przesyłki, zwrócone z zagranicy (poz. 5), o ile nadchodzą w przeciągu sześciu miesięcy od chwili wywiezienia, zagranicę i nie weszły zagranicą do wolnego obrotu a należności celne nie przekraczają 2.000 złotych.

Dyrekcje ceł mogą w takich wypadkach zezwalać na zwalnianie od opłaty cła bez względu na ilość przypadających należności celnych.

W razie wątpliwości należy wyjednywać pozwolenie Ministerstwa Skarbu.

Na zwrot uiszczonego cła (poz. 6) bez względu ha jego ilość mogą zezwalać dyrekcje ceł, o ile towar nie był jeszcze w wolnym obrocie".

§ 22 otrzymuje brzmienie następujące;

"Wagę surową towarów, wolnych od cła albo podlegających cłu w sumie nie wyższej niż 10 złotych za sto kilogramów, można przyjąć według podania strony; urząd celny jednakże ma obowiązek wagę tę od czasu do czasu sprawdzać. Wagę wszystkich innych towarów należy stwierdzać przez faktyczne odważenie. Jeżeli towary znajdują się w opakowaniach jednego rodzaju i jednej wagi, można przeprowadzać tylko próbne odważanie, które jednak musi obejmować co najmniej dziesiątą, część przesyłki, wybraną przez urząd bez wpływu strony. Jeżeli przy próbnem odważaniu okaże się niezgodność, należy odważyć całą przesyłkę.

Waga ładunków wagonowych jednogatunkowych towarów, wymienionych w osobnym spisie, wydawanym w drodze okólnika, może być obliczana zapomocą potrącenia urzędowej tary, uwidocznionej na wagonach, ze stwierdzonej wagi wagonu łącznie z towarami.

W wypadkach podejrzanych należy zarządzić zawsze rzeczywiste, odważenie, przy cysternach zaś - powtórne odważenie ich w stanie próżnym. Jeżeli z powodów miejscowych zachodzi znaczna trudność lub nawet niemożliwość faktycznego odważenia, można zadowolić się wagą, stwierdzoną oryginalnemi dokumentami handlowemi (specyfikacją fabryczną, fakturą i t. p.), o czem czyni się adnotację na potwierdzeniu odprawy".

Do § 24 wprowadza się w miejsce dotychczasowej tabeli tarowej (załącznik II) nową tabelę, dołączoną do niniejszego rozporządzenia.
W § 26 p. i), wyraz "w markach polskich" zamienia się na wyraz "w złotych".
Do § 29 wprowadza się w miejsce dotychczasowego wykazu (załącznik III) z oznaczeniem dopuszczalnego braku niektórych bliższych określeń w fakturze przy pisemnem zgłoszeniu, który to brak nie pociąga wymiaru dodatkowej opłaty manipulacyjnej (akcydencji) - nowy wykaz, dołączony do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn. 11 września 1924 r. w sprawie tabeli towarów, dopuszczonych do odprawy celnej w urzędach celnych klasy II i w sprawie wykazu z oznaczeniem dopuszczalnego braku niektórych bliższych określeń w fakturze przy pisemnem zgłoszeniu przesyłek towarowych (Dz. U. R. P. Nr. 82 poz. 788), uchyla się wraz z dołączoną do niego tabelą i wykazem, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zarazem uchyla się rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lipca 1925 r. o zmianie normy stawki celnej, do której wysokości wagę surową towarów można przyjąć według podania strony (Dz. U. R. P. Nr. 75 poz. 531).

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie dnia 1 stycznia 1926 r.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I 1

TABELA

towarów, dopuszczonych do odprawy celnej w urzędach celnych klasy II według obowiązującej taryfy celnej.

grafika

ZAŁĄCZNIK  II 2

TABELA TAROWA

ZAŁĄCZNIK  III

WYKAZ

z oznaczeniem dopuszczalnego braku niektórych bliższych określeń w fakturze przy pisemnem zgłoszeniu, który to brak nie pociąga wymiary, dodatkowej opłaty manipulacyjnej (akcydencji).

grafika

1 Załącznik I zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1928 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz.U.28.70.642) z dniem 14 lipca 1928 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
2 Załącznik II zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1926 r. w sprawie ustalenia tary na herbatę (Dz.U.27.1.4) z dniem 8 stycznia 1927 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.