Zm.: rozporządzenie z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.41.281

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 października 1952 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż (Dz. U. Nr 32, poz. 214) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. Nr 32, poz. 217) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:

"§ 34a. 1. W przypadkach gospodarczo uzasadnionych gospodarstwa rolne mogą dostarczać, zamiast zbóż, nie kontraktowane płody rolne, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszego rozporządzenia.

2. Nie kontraktowane płody rolne (ust. 1), odpowiadające obowiązującym standartom i dostarczone do końca terminu wykonania obowiązkowych dostaw zbóż, zalicza się na poczet obowiązkowych dostaw w danym roku gospodarczym do wysokości ustalonego zobowiązania. Przy zaliczaniu stosuje się normy zamiany, określone w załączniku Nr 6.

3. Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa określi przypadki, w których przepis ust. 1 będzie miał zastosowanie";

2)
dodaje się załącznik Nr 6 - Wykaz zamienników i norm zamiany nie kontraktowanych płodów rolnych, w brzmieniu podanym w załączeniu do niniejszego rozporządzenia.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, właściwym ministrom oraz Prezesowi Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Załącznik Nr 6

WYKAZ ZAMIENNIKÓW I NORM ZAMIANY NIE KONTRAKTOWANYCH PŁODÓW ROLNYCH

Lp.ZamiennikNormy zamiany za 100 kg zamiennika
A. Grupa nasienna
1.Seradela 250 kg zboża
2.Łubin gorzki 125 kg zboża
3.Łubin pastewny 200 kg zboża
4.Peluszka 160 kg zboża
5.Wyka jara 160 kg zboża
6.Wyka ozima 380 kg zboża
7.Bobik 140 kg zboża
8.Inkarnatka 380 kg zboża
9.Lucerna siewna i piaskowa 760 kg zboża
10.Koniczyna biała, czerwona lub szwedzka I, II lub III standartu 660 kg zboża
11.Mieszanka strączkowa 150 kg zboża
12.Nostrzyk, przelot, lucerna chmielowa czysta 300 kg zboża
13.Kostrzewa łąkowa i rajgrasy holenderski i włoski 400 kg zboża
14.Tymotka, kupkówka, rajgras angielski i kostrzewa czerwona 400 kg zboża
15.Rajgras francuski, stokłosa bezostna i mietlica 700 kg zboża
16.Wyczyniec i wiechlina łąkowa1.100 kg zboża
B. Grupa konsumpcyjno-przemysłowa
1.Groch 200 kg zboża
2.Fasola 200 kg zboża
3.Gryka 240 kg zboża
4.Kukurydza 240 kg zboża
5.Proso 200 kg zboża
6.Kapusta biała I wybór 7 kg zboża
7.Kapusta czerwona I i II wybór 8 kg zboża
8.Kapusta włoska I i II wybór 8 kg zboża
9.Marchew I wybór 7 kg zboża
10.Buraki ćwikłowe I wybór 7 kg zboża
11.Selery I i II wybór 10 kg zboża
12.Pory I i II wybór 10 kg zboża
13.Pietruszka I i II wybór 10 kg zboża
14.Cebula extra I i II wybór 10 kg zboża
15.Czosnek extra I i II wybór 30 kg zboża
16.Jabłka extra I i II wybór 50 kg zboża
17.Jabłka III wybór 25 kg zboża