Obowiązkowe dostawy zbóż. - Dz.U.1952.32.217 - OpenLEX

Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.32.217

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 lipca 1952 r.
w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 14, 16, 23, 32 i 33 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 214) zarządza się, co następuje

Plany obowiązkowych dostaw zbóż.

§  1.
Rada Ministrów uchwala na każdy rok gospodarczy państwowy plan obowiązkowych dostaw zbóż z podziałem na województwa.
§  2.
Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji na wniosek prezydiów wojewódzkich rad narodowych zatwierdza - w ramach państwowego planu - powiatowe plany obowiązkowych dostaw zbóż.
§  3.
1.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych w porozumieniu z wojewódzkimi pełnomocnikami Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji - na wniosek prezydiów powiatowych rad narodowych - zatwierdzają w ramach powiatowych planów gminne plany obowiązkowych dostaw zbóż.
2.
Gminny plan obowiązkowych dostaw zbóż obejmuje plany dostaw z:
1)
indywidualnych gospodarstw rolnych,
2)
spółdzielni produkcyjnych,
3)
zespołów uprawowych,
4)
innych uspołecznionych gospodarstw rolnych, oprócz podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Ustalanie obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnych gospodarstw rolnych.

§  4.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnego gospodarstwa rolnego ustala się, mnożąc ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych tego gospodarstwa przez ilość kilogramów zboża, przypadającą z 1 ha przeliczeniowego (normę).
§  5. 1
1.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż zmniejsza się gospodarstwom rolnym kontraktującym uprawy wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia, w zależności od obszaru upraw zakontraktowanych, przy zastosowaniu norm ustalonych dla danego gospodarstwa.
2.
Wysokość zmniejszenia ustala się mnożąc ilość hektarów fizycznych zajętych pod uprawy zakontraktowane przez normę właściwą dla danego gospodarstwa.
3.
Do czasu oznaczonego w umowie kontraktacyjnej dla jej wykonania wstrzymuje się wykonanie części obowiązkowych dostaw zbóż, obliczonej według zasad ust. 1 i 2.
4.
Zmniejszenie stosuje się po wywiązaniu się zobowiązanego z umowy kontraktacyjnej w terminie określonym w umowie.
§  6.
W celu ustalenia hektara przeliczeniowego dzieli się obszar Państwa na trzy rejony rolnicze, a grunty orne na sześć klas według ich jakości. Rejony rolnicze określone są w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  7.
Obszar gruntów ornych w poszczególnych rejonach rolniczych i klasach oblicza się w hektarach przeliczeniowych według następującej tabeli:
Klasa gruntów ornychI rejonII rejonIII rejon
I1 ha równa się1,8 ha przeliczen.1,9 ha przeliczen.2,0 ha przeliczen.
II1 ha równa się1,6 ha przeliczen.1,6 ha przeliczen.1,7 ha przeliczen.
III1 ha równa się1,2 ha przeliczen.1,2 ha przeliczen.1,3 ha przeliczen.
IV1 ha równa się1,0 ha przeliczen.1,0 ha przeliczen.1,0 ha przeliczen.
V1 ha równa się0,8 ha przeliczen.0,8 ha przeliczen.0,8 ha przeliczen.
VI1 ha równa się0,6 ha przeliczen.0,5 ha przeliczen.0,5 ha przeliczen.
§  8.
Wysokość normy ustala się w zależności od gminnego planu obowiązkowych dostaw z indywidualnych gospodarstw rolnych oraz od grupy gospodarstw.
§  9.
Ustala się 15 grup indywidualnych gospodarstw rolnych w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  10.
O zaliczeniu indywidualnego gospodarstwa rolnego do grupy decyduje ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych danego gospodarstwa bez użytków rolnych i odłogów przydzielonych do zagospodarowania po roku 1950.
§  11.
Normy oblicza się przy zastosowaniu odpowiedniego układu wskaźników progresji obciążenia gospodarstw w zależności od ich wielkości.
§  12. 2
Ustala się 11 układów wskaźników progresji w tablicy, stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszego rozporządzenia.
§  13. 3
Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji ustali na każdy rok gospodarczy spośród 11 układów wskaźników progresji od 1 do 3 układów, obowiązujących w poszczególnych powiatach.
§  14.
1.
Na podstawie obowiązujących w danym powiecie układów wskaźników progresji (§ 13) prezydium powiatowej rady narodowej - na wniosek powiatowego pełnomocnika Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji - ustala tabelę norm najbardziej odpowiadającą warunkom gospodarczym danej gminy.
2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach prezydium powiatowej rady narodowej - za zgodą wojewódzkiego pełnomocnika Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji - może ustalić dwie lub więcej tabel norm dla poszczególnych gromad tej samej gminy.
3.
Ustalone przez prezydium powiatowej rady narodowej tabele norm zatwierdza prezydium wojewódzkiej rady narodowej w porozumieniu z wojewódzkim pełnomocnikiem Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
4.
Zatwierdzone przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej tabele norm obowiązują w danej gminie.
§  15.
W przypadku gdy gospodarstwo rolne położone jest w dwóch lub więcej gminach na terenie jednego województwa, stosuje się normę obowiązującą w gminie, w której znajdują się główne zabudowania gospodarcze danego gospodarstwa.
§  16.
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż stosuje się zaokrąglenie do 1 kilograma w górę.
§  17.
1.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż ustalają prezydia gminnych (miejskich) rad narodowych przy współudziale gminnych delegatur Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
2.
Do ustalania wysokości obowiązkowych dostaw zbóż właściwe jest prezydium gminnej (miejskiej) rady narodowej tej gminy (miasta), na terenie której położone jest dane gospodarstwo.
3.
Jeżeli gospodarstwo położone jest na terenie dwóch lub więcej gmin, właściwość określa się w zależności od miejsca, w którym znajdują się główne zabudowania gospodarcze danego gospodarstwa.

Ustalanie obowiązkowych dostaw zbóż ze spółdzielni produkcyjnych i zespołów uprawowych.

§  18.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż ze spółdzielni produkcyjnych ustala się, mnożąc ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych spółdzielni wraz z działkami przyzagrodowymi członków spółdzielni przez normę w kilogramach.
§  19. 4
1.
Normą obowiązującą spółdzielnię produkcyjną jest zmniejszona o 20% norma, właściwa w danej gminie dla grupy indywidualnych gospodarstw rolnych, posiadających tyle hektarów przeliczeniowych gruntów ornych, ile średnio przypada w spółdzielni na jedną rodzinę.
2.
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż ze spółdzielni produkcyjnych, w których na jedną rodzinę przypada średnio obszar większy niż 15 ha przeliczeniowych, położonych na obszarze województw: bydgoskiego, poznańskiego, olsztyńskiego, szczecińskiego, zielonogórskiego, wrocławskiego i opolskiego, stosuje się zmniejszoną o 20% normę przewidzianą dla grupy gospodarstw indywidualnych o obszarze gruntów ornych 12-14,99 ha przeliczeniowych. Na obszarze pozostałych województw dla spółdzielni, w których na jedną rodzinę przypada średnio obszar większy niż 12 ha przeliczeniowych, stosuje się zmniejszoną o 20% normę, przewidzianą dla gospodarstw indywidualnych o obszarze gruntów ornych 10-11,99 ha przeliczeniowych.
3.
Minister Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może dokonać zmiany w zaszeregowaniu województw, wymienionych w ust. 2.
§  20. 5
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż ze spółdzielni produkcyjnych stosuje się odpowiednio przepisy §§ 5-9 i 11-16.
§  21.
1.
W przypadku gdy wszyscy lub część członków spółdzielni zbiera zboże ozime indywidualnie, obowiązek dostawy ustala się oddzielnie dla spółdzielni oraz dla poszczególnych członków, którzy zbierają zboża ozime indywidualnie.
2.
Obowiązek dostawy spółdzielni oraz jej członków, którzy zbierają zboża ozime indywidualnie, ustala się według następujących zasad:
1)
łączną wysokość dostaw spółdzielni oraz jej członków stanowi ilość, jaka przypadłaby od spółdzielni, gdyby wszyscy członkowie zbierali zboże zespołowo,
2)
łączną wysokość dostaw (pkt 1) dzieli się między spółdzielnię a członków spółdzielni, zbierających zboża ozime indywidualnie, w zależności od ilości hektarów fizycznych gruntów, z których zbiera się zboże zespołowo oraz indywidualnie.
3.
Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji ustali szczegółowy sposób obliczania obowiązku dostaw spółdzielni oraz jej członków, którzy zbierają zboża ozime indywidualnie.
§  22.
1.
Zrzeszenia uprawy ziemi, których członkowie przeprowadzają zbiory zespołowo, podlegają obowiązkowi dostaw zbóż na tych samych zasadach, co inne spółdzielnie produkcyjne.
2.
Zrzeszenie uprawy ziemi obowiązuje norma właściwa w danej gminie dla grupy indywidualnych gospodarstw rolnych, posiadających tyle hektarów przeliczeniowych gruntów ornych, ile średnio przypada w zrzeszeniu na jedną rodzinę, zmniejszona o 10%, a w przypadku gdy zrzeszenie uprawy ziemi korzysta z usług Państwowych Ośrodków Maszynowych - o 20%.
§  23.
W przypadku gdy wszyscy lub część członków zrzeszenia uprawy ziemi zbiera zboża ozime indywidualnie, obowiązek dostaw zbóż ustala się, stosując odpowiednio przepisy § 21.
§  24.
Członkowie zrzeszenia uprawy ziemi podlegają obowiązkowi dostaw z gruntów nie wniesionych do zrzeszenia na zasadach, jakie obowiązują indywidualne gospodarstwa rolne, o ile obszar tych gruntów przekracza 1 ha przeliczeniowy. W tym przypadku stosuje się normę właściwą dla grupy indywidualnych gospodarstw rolnych, posiadających tyle gruntów ornych, ile wynosi łączny obszar gruntów wniesionych i nie wniesionych do zrzeszenia.
§  25.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż ze spółdzielni produkcyjnych i zespołów uprawowych ustalają prezydia powiatowych rad narodowych przy współudziale powiatowych pełnomocników Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.

Ustalanie obowiązkowych dostaw zbóż z innych uspołecznionych gospodarstw rolnych oprócz podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

§  26. 6
1.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z:
1)
uspołecznionych gospodarstw rolnych, nie włączonych do dnia 16 lipca roku gospodarczego do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych,
2)
gospodarstw uspołecznionych, pozostających w tymczasowym zarządzie prezydium powiatowej lub gminnej (miejskiej) rady narodowej i uprawianych na zlecenie tegoż prezydium,

ustala się mnożąc ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych gospodarstwa przez normę w kilogramach.

2.
Normą obowiązującą gospodarstwa uspołecznione (ust. 1) jest norma właściwa w danej gminie dla grupy indywidualnych gospodarstw rolnych, posiadających tyle hektarów przeliczeniowych gruntów ornych, ile posiada gospodarstwo uspołecznione, z tym że dla gospodarstw uspołecznionych o obszarze powyżej 15 hektarów przeliczeniowych stosuje się normę grupy 12-14,99 hektarów przeliczeniowych.
3.
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw uspołecznionych, wymienionych w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy §§ 5-9 i 11-16.
4.
Nadwyżki towarowe zbóż, pozostające po wykonaniu obowiązkowych dostaw, ustalonych zgodnie z ust. 1-3, uspołecznione gospodarstwa rolne obowiązane są zbywać uspołecznionym jednostkom skupu po cenach ustalonych dla rynkowego skupu zbóż z dostaw ponadobowiązkowych.
§  27.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z uspołecznionych gospodarstw rolnych, wymienionych w § 26, ustalają prezydia powiatowych rad narodowych przy współudziale powiatowych pełnomocników Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.

Zwolnienia, obniżenia i zamienniki.

§  28.
1.
Właściciel (dzierżawca, użytkownik) gospodarstwa rolnego o obszarze gruntów ornych poniżej 5 ha przeliczeniowych, mający na utrzymaniu więcej niż czworo dzieci poniżej 14 lat, może złożyć wniosek o obniżenie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż.
2.
Obniżenie wynosi 50 kilogramów zboża na każde dziecko powyżej czworga.
§  29.
1.
Odłogi, przydzielone do zagospodarowania indywidualnym gospodarstwom rolnym, spółdzielniom produkcyjnym i zespołom uprawowym po wejściu w życie uchwały Nr 251 Prezydium Rządu z dnia 5 kwietnia 1952 r. w sprawie zagospodarowania odłogów i innych nie zagospodarowanych użytków rolnych - zwolnione są od obowiązkowych dostaw zbóż w roku pierwszego zbioru z tych gruntów.
2.
Utrzymuje się w mocy ulgi, dotyczące dostaw zbóż, a przewidziane w dotychczasowych przepisach w związku z zagospodarowaniem odłogów, przydzielonych przed wejściem w życie powołanej uchwały Nr 251 Prezydium Rządu.
3.
Zwolnienia i ulgi, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się pod warunkiem:
1)
zawarcia z prezydium gminnej (miejskiej) rady narodowej pisemnej umowy o przydzielenie odłogów do zagospodarowania,
2)
uprawiania w całości gruntów ornych własnego gospodarstwa.
4.
W przypadku gdy odłogi zostały zagospodarowane przed wejściem w życie uchwały Nr 251 Prezydium Rządu bez zawarcia pisemnej umowy, ale za wiedzą i zgodą prezydium gminnej (miejskiej) rady narodowej, umowa ta może być sporządzona do dnia 1 października 1952 r.
5.
Za odłogi uważa się użytki rolne, nie uprawiane co najmniej od dwóch lat.
§  30.
1.
Przy ustalaniu obowiązkowych dostaw zbóż z użytków rolnych, nie będących odłogami, a przydzielonych do zagospodarowania indywidualnym gospodarstwom rolnym, stosuje się normy ulgowe w wysokości od 150 do 250 kilogramów zboża z jednego hektara przeliczeniowego gruntów ornych w zależności od rodzaju i stanu przydzielonych użytków. Normę ulgową stosuje się pod warunkiem uprawiania w całości gruntów ornych własnego gospodarstwa i zawarcia umowy o przydzielenie do zagospodarowania użytków rolnych.
2.
Jeżeli norma obowiązkowych dostaw, przypadających z gruntów ornych własnego gospodarstwa, jest niższa od normy ulgowej, wówczas przy ustalaniu obowiązkowych dostaw zbóż z użytków rolnych, przydzielonych do zagospodarowania, stosuje się normę niższą.
3.
Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji określi szczegółowe zasady stosowania norm wymienionych w ust. 1.
§  31.
1.
Przy ustalaniu obowiązkowych dostaw zbóż z użytków rolnych, nie będących odłogami, a przydzielonych do zagospodarowania zespołom uprawowym, stosuje się normy ulgowe od 100 do 200 kilogramów zboża z jednego hektara przeliczeniowego gruntów ornych w zależności od rodzaju i stanu przydzielonych użytków.
2.
Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji określi szczegółowe zasady stosowania norm wymienionych w ust. 1.
§  32.
Normy ulgowe, o których mowa w §§ 30 i 31, stosuje się odpowiednio do odłogów, przydzielonych do zagospodarowania indywidualnym gospodarstwom rolnym i zespołom uprawowym, w latach następnych po roku pierwszego zbioru z tych gruntów do upływu terminu, przewidzianego w umowie o przydzielenie odłogów do zagospodarowania (§ 29 ust. 3 pkt 1).
§  33.
1.
W powiatach, w których plan obowiązkowych dostaw zbóż (§ 2) został wykonany co najmniej w 90%, znosi się na dany rok gospodarczy - w stosunku do gospodarstw, które obowiązek dostawy zbóż wykonały w całości - obowiązek uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązek odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy).
2.
Zarządzenie o zniesieniu obowiązków wymienionych w ust. 1 wydaje Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji na wniosek prezydium powiatowej rady narodowej.
§  34. 7
1.
Zakontraktowane płody rolne, wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszego rozporządzenia, a dostarczone w okresie od dnia 1 czerwca do końca terminów przewidzianych w umowach kontraktacyjnych, zalicza się w danym roku gospodarczym na poczet obowiązkowych dostaw do wysokości ustalonego zobowiązania. Przy zaliczaniu stosuje się normy zamiany, określone w powołanym załączniku Nr 5.
2.
Gospodarstwa zobowiązane do dostarczenia pszenicy mogą zamiast 100 kg pszenicy dostarczyć 110 kg żyta lub jęczmienia bądź 115 kg owsa. Dostawy zbóż zakontraktowanych zalicza się w stosunku 100 kg zbóż zakontraktowanych za 100 kg pszenicy.
§  34a. 8
1.
W przypadkach gospodarczo uzasadnionych gospodarstwa rolne mogą dostarczać zamiast zbóż niekontraktowane produkty roślinne, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego rozporządzenia.
2.
Niekontraktowane produkty roślinne (ust. 1) odpowiadające obowiązującym normom (standartom) zalicza się na poczet obowiązkowych dostaw do wysokości ustalonego zobowiązania. Przy zaliczaniu stosuje się normy zamiany, określone w załączniku nr 6.
3.
Za dostarczone zamiast zbóż niekontraktowane produkty roślinne (ust. 1) wypłaca się należność w gotówce, obliczaną według stałych cen urzędowych.
§  34b. 9
1.
W przypadkach gospodarczo uzasadnionych zobowiązany do dostawy zbóż może wykonać swój obowiązek przez dostarczenie trzody chlewnej lub mleka według norm zamiany, określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
2.
Za trzodę chlewną i mleko, dostarczone na poczet obowiązkowych dostaw zbóż, dostawca otrzymuje ceny przysługujące za obowiązkowe dostawy tych produktów.
3.
Minister Skupu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego określi przypadki, w których przepisy ust. 1 mogą mieć zastosowanie, tryb postępowania oraz władze właściwe do wydawania decyzji.

Terminy wykonania obowiązkowych dostaw.

§  35.
Ustala się następujące terminy wykonania obowiązkowych dostaw zbóż:
1)
z indywidualnych gospodarstw rolnych, spółdzielni produkcyjnych i zespołów uprawowych - od dnia 16 lipca do dnia 30 listopada każdego roku,
2)
z państwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz z innych uspołecznionych gospodarstw rolnych - od dnia 16 lipca do dnia 31 grudnia każdego roku.
§  36.
Terminy wykonania obowiązkowych dostaw zbóż z poszczególnych gospodarstw - w ramach terminów określonych w § 35 - ustalają:
1)
prezydia gminnych (miejskich) rad narodowych w porozumieniu z gminnymi delegaturami Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji - dla indywidualnych gospodarstw rolnych,
2)
prezydia powiatowych rad narodowych w porozumieniu z powiatowymi pełnomocnikami Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji - dla spółdzielni produkcyjnych, zespołów uprawowych i innych uspołecznionych gospodarstw rolnych, z wyjątkiem podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych,
3)
Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych w porozumieniu z Centralnym Urzędem Skupu i Kontraktacji - dla państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
§  37. 10
1.
Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji określi tryb ustalania terminów wykonania dostaw z poszczególnych gospodarstw wymienionych w § 36 pkt 1 i 2.
2.
Minister Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa określi terminy obowiązkowych dostaw zbóż dla gospodarstw produkujących materiał siewny do wymiany na zboża konsumpcyjne.

Postępowanie odwoławcze.

§  38.
1.
Od decyzji ustalającej wysokość obowiązkowych dostaw zbóż przysługuje odwołanie.
2.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem prezydium rady narodowej, która wydała zaskarżoną decyzję, do prezydium rady narodowej bezpośrednio wyższego stopnia.
§  39.
1.
Odwołanie od decyzji prezydium gminnej (miejskiej) rady narodowej rozstrzyga prezydium powiatowej rady narodowej w porozumieniu z powiatowym pełnomocnikiem Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
2.
W razie różnicy zdań pomiędzy prezydium powiatowej rady narodowej a powiatowym pełnomocnikiem Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji odwołanie rozstrzyga prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  40.
1.
Odwołanie od decyzji prezydium powiatowej rady narodowej rozstrzyga prezydium wojewódzkiej rady narodowej w porozumieniu z wojewódzkim pełnomocnikiem Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
2.
Decyzja prezydium wojewódzkiej rady narodowej jest ostateczna.
§  41.
1.
Odwołanie powinno być wniesione w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obowiązku dostawy lub od dnia powstania nowych okoliczności, uniemożliwiających wykonanie obowiązku dostawy.
2.
Odwołanie powinno być rozpatrzone i ostatecznie załatwione najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty wniesienia odwołania.
3.
Odwołanie może być wniesione ustnie lub na piśmie.
4.
Odwołanie jest wolne od wszelkich opłat.
5.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązku dostaw.
6.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach prezydium rady narodowej, które wydało zaskarżoną decyzję, może odroczyć wykonanie obowiązku dostaw w części lub w całości do czasu wydania decyzji przez prezydium rady narodowej stopnia wyższego.
§  42.
W przypadku, gdy odwołanie zostało uwzględnione, a zobowiązanie wykonane, część dostawy, o jaką zmniejszono zobowiązanie, zalicza się na obowiązkowe dostawy w roku następnym.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  43.
Minister Rolnictwa - w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji - określi sposób i tryb uiszczania opłat w naturze za usługi Państwowych Ośrodków Maszynowych oraz sposób przekazywania przez Państwowe Ośrodki Maszynowe zboża do uspołecznionych punktów skupu.
§  44. 11
1.
Uspołecznione gospodarstwa rolne, wymienione w § 26, nie produkujące zbóż, oraz gospodarstwa rolne, pozostające w użytkowaniu oddziałów zaopatrzenia robotniczego, zwolnione są od obowiązku dostaw zbóż.
2.
Uspołecznione gospodarstwa rolne o charakterze naukowo-doświadczalnym mogą być częściowo lub całkowicie zwolnione od obowiązkowych dostaw zbóż przez prezydia wojewódzkich rad narodowych.
§  45.
1.
Tworzy się fundusz nagród na cele premiowania obowiązkowych dostaw zbóż.
2.
Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji może w granicach ustalonego funduszu nagród przyznawać nagrody:
1)
gminom i gromadom przodującym w wykonaniu obowiązkowych dostaw - na cele kulturalno-oświatowe tych gmin i gromad,
2)
osobom wyróżniającym się w akcji obowiązkowych dostaw zbóż oraz przy organizowaniu i nadzorowaniu tej akcji.
3.
Sposób i tryb przyznawania nagród ustala regulamin, zatwierdzony przez Prezydium Rządu.
4.
Ogólna suma przyznanych nagród nie może przekraczać 0,5% wartości wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż.
§  46.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, właściwym ministrom oraz Prezesowi Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
§  47.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 12

WYKAZ UPRAW, KTÓRYCH ZAKONTRAKTOWANIE I WYWIĄZANIE SIĘ Z UMÓW UZASADNIA OBNIŻENIE WYSOKOŚCI OBOWIĄZKOWYCH DOSTAW ZBÓŻ

A. Grupa nasienna:

marchew pastewna,

brukiew pastewna,

kapusta pastewna,

rzepa ścierniskowa,

trawy nie plonujące w pierwszym roku wegetacji,

nasiona warzyw,

nasiona buraków cukrowych w roku wysiewu,

dziczki,

krzewy owocowe,

sadzonki truskawek,

drzewka owocowe.

B. Grupa przemysłowo-konsumpcyjna:

buraki cukrowe,

cykoria,

rzepak i rzepik ozimy i jary,

mak,

gorczyca,

rącznik,

słonecznik,

inne rośliny oleiste w tym lnianka,

len i konopie na słomę i włókno,

tytoń,

chmiel,

wiklina,

zioła,

truskawki,

krzewy jagodowe.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

REJONY ROLNICZE
I.II.III.
Miasto st. Warszawa
1. m. st. Warszawa
Województwo warszawskie
1. pow. ciechanowski1. pow. ostrołęcki
2. pow. garwoliński2. pow. ostrowski
3. pow. gostyniński3. pow. siedlecki
4. pow. grodzisko-mazowiecki4. pow. sokołowski
5. pow. grójecki5. pow. węgrowski
6. pow. makowski6. m. Siedlce
7. pow. miński
8. pow. mławski
9. pow. nowodworski
10. pow. płocki
11. pow. płoński
12. pow. przasnyski
13. pow. pułtuski
14. pow. piaseczyński
15. pow. pruszkowski
16. pow. sierpecki
17. pow. sochaczewski
18. pow. wołomiński
19. m. Płock
20. m. Pruszków
21. m. Otwock
22. m. Żyrardów
Województwo bydgoskie
1. pow. aleksandrowski1. pow. chojnicki
2. pow. brodnicki
3. pow. bydgoski
4. pow. chełmiński
5. pow. grudziądzki
6. pow. inowrocławski
7. pow. lipnowski
8. pow. mogileński
9. pow. rypiński
10. pow. sępoleński
11. pow. szubiński
12. pow. świecki
13. pow. toruński •
14. pow. tucholski
15. pow. wąbrzeski
16. pow. włocławski
17. pow. wyrzyski
18. pow. żniński
19. m. Bydgoszcz
20. m. Grudziądz
21. m. Inowrocław
22. m. Toruń
23. m. Włocławek
Województwo poznańskie
1. pow. chodzieski1. pow. koniński
2. pow. czarnkowski2. pow. kolski
3. pow. gnieźnieński3. pow. kaliski
4. pow. gostyński4. pow. turecki
5. pow. jarociński5. m. Kalisz
6. pow. kępiński
7. pow. kościański
8. pow. krotoszyński
9. pow. leszczyński
10. pow. międzychodzki
11. pow. nowotomyski
12. pow. ostrowski
13. pow. obornicki
14. pow. pilski
15. pow. poznański
16. pow. rawicki
17. pow. szamotulski
18. pow. średzki
19. pow. śremski
20. pow. wągrowiecki
21. pow. wolsztyński
22. pow. wrzesiński
23. m. Gniezno
24. m. Leszno
25. m. Ostrów Wlkp.
26. m. Poznań
27. m. Piła
Miasto Łódź
1. m. Łódź
Województwo łódzkie
1. pow. brzeziński1. pow. łaski
2. pow. kutnowski2. pow. piotrkowski
3. pow. łęczycki3. pow. radomszczański
4. pow. łowicki4. pow. rawski
5. pow. łódzki5. pow. sieradzki
6. pow. skierniewicki6. pow. wieluński
7. m. Tomaszów Maz.7. m. Piotrków Trybunalski
8. m. Zgierz8. m. Pabianice
Województwo kieleckie
1. pow. buski1. pow. konecki
2. pow. iłżecki2. pow. opoczyński
3. pow. jędrzejowski
4. pow. kielecki
5. pow. kozienicki
6. pow. opatowski
7. pow. pińczowski
8. pow. radomski
9. pow. sandomierski
10. pow. włoszczowski
11. m. Kielce
12. m. Ostrowiec

Świętokrzyski

13. m. Radom
14. m. Starachowice
Województwo lubelskie
1. pow. chełmski1. pow. bialski
2. pow. krasnystawski2. pow. biłgorajski
3. pow. kraśnicki3. pow. hrubieszowski
4. pow. lubartowski4. pow. łukowski
5. pow. lubelski5. pow. radzyński
6. pow. puławski6. pow. tomaszowski
7. pow. zamojski7. pow. włodawski
8. m. Chełm
9. m. Lublin
10. m. Zamość
Województwo białostockie
1. pow. augustowski
2. pow. białostocki
3. pow. bielski
4. pow. ełcki
5. pow. gołdapski
6. pow. grajewski
7. pow. kolneński
8. pow. łomżyński
9. pow. olecki
10. pow. siemiatycki
11. pow. sokólski
12. pow. suwalski
13. pow. wysoko-mazowiecki
14. m. Białystok
Województwo olsztyńskie
1. pow. bartoszycki1. pow. giżycki
2. pow. braniewski2. pow. piski
3. pow. działdowski3. pow. węgorzewski
4. pow. iławecki
5. pow. kętrzyński
6. pow. lidzbarski
7. pow. morąski
8. pow. mrągowski
9. pow. nidzicki
10. pow. nowomiejski
11. pow. olsztyński
12. pow. ostródzki
13. pow. pasłęcki
14. pow. reszelski
15. pow. suski
16. pow. szczycieński
17. m. Olsztyn
Województwo gdańskie
1. pow. kwidzyński 1. pow. elbląski
2. pow. starogardzki 2. pow. gdański
3. pow. tczewski 3. pow. kartuski
4. m. Tczew 4. pow. kościerski
5. pow. lęborski
6. pow. malborski
7. pow. sztumski
8. pow. wejherowski
9. m. Elbląg
10. m. Gdańsk
11. m. Gdynia
12. m. Sopot
Województwo koszalińskie
1. pow. białogardzki
2. pow. bytowski
3. pow. człuchowski
4. pow. drawski
5. pow. kołobrzeski
6. pow. koszaliński
7. pow. miastecki
8. pow. sławieński
9. pow. słupski
10. pow. szczecinecki
11. pow. wałecki
12. pow. złotowski
13. m. Koszalin
14. m. Słupsk
Województwo szczecińskie
1. pow. chojeński
2. pow. choszczeński
3. pow. gryficki
4. pow. gryfiński
5. pow. kamieński
6. pow. łobeski
7. pow. myśliborski
8. pow. nowogardzki
9. pow. pyrzycki
10. pow. stargardzki
11. pow. szczeciński
12. pow. woliński
13. m. Szczecin
Województwo zielonogórskie
1. pow. głogowski
2. pow. gorzowski
3. pow. gubiński
4. pow. kożuchowski
5. pow. krośnieński
6. pow. międzyrzecki
7. pow. rzepiński
8. pow. skwierzyński
9. pow. strzelecki
10. pow. sulechowski
11. pow. sulęciński
12. pow. szprotawski
13. pow. świebodziński
14. pow. wschowski
15. pow. zielonogórski
16. pow. żagański
17. pow. żarski
18. m. Gorzów Wlkp.
19. m. Zielona Góra
Województwo wrocławskie
1. pow. dzierżoniowski 1. pow. bolesławiecki1. pow. bystrzycki
2. pow. jaworski 2. pow. górowski2. pow. kamiennogórski
3. pow. legnicki 3. pow. jeleniogórski3. pow. lubiński
4. pow. oleśnicki 4. pow. kłodzki4. pow. wałbrzyski
5. pow. oławski 5. pow. lubański5. m. Wałbrzych
6. pow. strzeliński 6. pow. lwówecki
7. pow. średzki 7. pow. milicki
8. pow. świdnicki 8. pow. sycowski
9. pow. trzebnicki 9. pow. wołowski
10. pow. wrocławski10. pow. zgorzelecki
11. pow. złotoryjski11. m. Jelenia Góra
12. pow. ząbkowicki
13. m. Legnica
14. m. Świdnica
15. m. Wrocław
Województwo opolskie
1. pow. brzeski
2. pow. głubczycki
3. pow. grodkowski
4. pow. kluczborski
5. pow. kozielski
6. pow. namysłowski
7. pow. niemodliński
8. pow. nyski
9. pow. oleski
10. pow. opolski
11. pow. prudnicki
12. pow. raciborski
13. pow. strzelecki
14. m. Brzeg
15. m. Nysa
16. m. Opole
17. m. Racibórz
Województwo katowickie
1. pow. będziński1. pow. częstochowski
2. pow. bielski2. pow. kłobucki
3. pow. cieszyński3. m. Częstochowa
4. pow. gliwicki
5. pow. lubliniecki
6. pow. pszczyński
7. pow. rybnicki
8. pow. tarnogórski
9. pow. zawierciański
10. m. Będzin
11. m. Bielsko-Biała
12. m. Bytom
13. m. Bytom Nowy
14. m. Czeladź
15. m. Cieszyn
16. m. Chorzów
17. m. Dąbrowa Górnicza
18. m. Gliwice
19. m. Katowice
20. m. Mysłowice
21. m. Ruda
22. m. Rybnik
23. m. Sosnowiec
24. m. Siemianowice Śl.
25. m. Szopienice
26. m. Świętochłowice
27. m. Zawiercie
28. m. Zabrze
Województwo krakowskie
1. pow. bocheński
2. pow. brzeski
3. pow. chrzanowski
4. pow. dąbrowski
5. pow. krakowski
6. pow. limanowski
7. pow. miechowski
8. pow. myślenicki
9. pow. nowosądecki
10. pow. nowotarski
11. pow. olkuski
12. pow. oświęcimski
13. pow. tarnowski
14. pow. wadowicki
15. pow. żywiecki
16. m. Kraków
17. m. Nowy Sącz
18. m. Tarnów
19. m. Zakopane
Województwo rzeszowskie
1. pow. brzozowski1. pow. leski
2. pow. dębicki2. pow. lubaczowski
3. pow. gorlicki3. pow. sanocki
4. pow. jarosławski4. pow. ustrzycki
5. pow. jasielski
6. pow. kolbuszowski
7. pow. krośnieński
8. pow. łańcucki
9. pow. mielecki
10. pow. niżański
11. pow. przemyski
12. pow. przeworski
13. pow. rzeszowski
14. pow. tarnobrzeski
15. m. Przemyśl
16. m. Rzeszów

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

TABELA GRUP INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Nr grupypowierzchnia w ha przeliczeniowych
0od 0 do 0,99
1 " 1 " 1,99
2 " 2 " 2,99
3 " 3 " 3,99
4 " 4 " 4,99
5 " 5 " 5,99
6 " 6 " 6,99
7 " 7 " 7,99
8 " 8 " 8,99
9 " 9 " 9,99
10 " 10 " 11,99
11 " 12 " 14,99
12 " 15 " 19,99
13 " 20 " 24,99
14 " 25 i powyżej

ZAŁĄCZNIK  Nr 4 13

TABLICA UKŁADÓW WSKAŹNIKÓW PROGRESJI

Grupy gospodarstwNumer kolejny układu wskaźników progresji
Nrha przeliczeniowe135678910111213
11 = 1,990,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,7
22 = 2,991,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0
33 = 3,991,31,41,41,41,51,41,61,51,71,71,7
44 = 4,991,61,71,81,71,91,82,22,02,32,32,3
55 = 5,991,92,02,12,12,32,22,72,52,82,82,8
66 = 6,992,12,32,42,52,62,73,13,03,33,33,3
77 = 7,992,32,52,72,82,93,13,43,53,83,83,8
88 = 8,992,52,62,93,13,23,43,64,04,14,34,3
99 = 9,992,72,73,13,43,43,73,84,44,44,74,8
1010 = 11,993,02,83,43,73,64,04,04,84,75,05,2
1112 = 14,993,43,03,84,03,84,44,25,34,95,66,0
1215 = 19,993,73,24,24,34,04,84,45,75,26,27,1
1320 = 24,993,93,44,44,64,14,94,55,95,46,88,0
1425 i powyżej4,03,54,54,74,25,04,56,05,57,08,4

ZAŁĄCZNIK  Nr 5 14

WYKAZ ZAMIENNIKÓW I NORMY ZAMIANY

ZamiennikNormy zamiany za 100 kg zamiennika
A. Grupa nasienna:
zboże jare i ozime100 kg zboża
groch240 kg zboża
fasola230 kg zboża
łubin pastewny230 kg zboża
peluszka170 kg zboża
wyka jara170 kg zboża
wyka ozima400 kg zboża
bobik150 kg zboża
nasiona buraka cukrowego100 kg zboża
esparceta350 kg zboża
inkarnatka400 kg zboża
koniczyna czerwona, biała, szwedzka700 kg zboża
lucerna800 kg zboża
komonica rożkowata700 kg zboża
nasiona kostrzewy łąkowej, czerwonej, trzcinowatej i owczej, rajgrasu angielskiego, holenderskiego i włoskiego, kupkówki i tymotki400 kg zboża
nasiona rajgrasu francuskiego, stokłosy bezostnej i mietlic700 kg zboża
nasiona wyczyńca i wiechlin1100 kg zboża
B. Grupa konsumpcyjno-przemysłowa:
zboże jare i ozime100 kg zboża
groch220 kg zboża
fasola200 kg zboża
gryka250 kg zboża
kukurydza jadalna i pastewna250 kg zboża
kapusta biała 10 kg zboża
kapusta czerwona 14 kg zboża
kapusta włoska 14 kg zboża
marchew 10 kg zboża
buraki 10 kg zboża
pomidory 14 kg zboża
ogórki 14 kg zboża
selery 15 kg zboża
pory 15 kg zboża
pietruszka 15 kg zboża
szpinak 15 kg zboża
cebula 15 kg zboża
czosnek 50 kg zboża
kalafiory 14 kg zboża
rzepak i rzepik ozimy i jary, rącznik, słonecznik, lnianka i inne oleiste (oprócz maku i gorczycy) - dla ilości dostarczonych powyżej minimalnych dostaw, określonych w warunkach umowy200 kg zboża

ZAŁĄCZNIK  Nr 6 15

WYKAZ ZAMIENNIKÓW I NORM ZAMIANY NIEKONTRAKTOWANYCH PRODUKTÓW ROŚLINNYCH

ZamiennikNormy zamiany za 100 kg zamiennika
A. Grupa nasienna:
seradela240 kg zboża
łubin pastewny200 kg zboża
łubin gorzki125 kg zboża
peluszka150 kg zboża
mieszanka strączkowa150 kg zboża
wyka jara150 kg zboża
wyka ozima360 kg zboża
bobik140 kg zboża
esparceta310 kg zboża
inkarnatka360 kg zboża
koniczyna biała, czerwona i szwedzka w I,

II i III standardzie, rajgras francuski,

stokłosa bezostna, mietlice i komonica

630 kg zboża
lucerna chmielowa czysta, nostrzyk,

przelot

300 kg zboża
kostrzewa łąkowa, owcza, czerwona

trzcinowata i rajgrasy: holenderski,

włoski i angielski, tymotka i kupkówka

360 kg zboża
lucerna siewna i piaskowa720 kg zboża
wyczyniec i wiechliny1000 kg zboża
B. Grupa konsumpcyjno-przemysłowa:
fasola i groch180 kg zboża
proso180 kg zboża
gryka i kukurydza230 kg zboża

ZAŁĄCZNIK  Nr 7 16

NORMY ZAMIANY TRZODY CHLEWNEJ I MLEKA NA ZBOŻE

Za 100 kg żyta, jęczmienia, lub owsa - 23 kg trzody chlewnej

Za 100 kg pszenicy - 26 kg trzody chlewnej

Za 100 kg żyta, jęczmienia lub owsa - 120 litrów mleka

Za 100 kg pszenicy - 132 litrów mleka

1 § 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1953 r. (Dz.U.53.33.138) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1953 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 października 1953 r. (Dz.U.53.45.218) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 1953 r.

2 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1953 r. (Dz.U.53.33.138) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1953 r.
3 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1953 r. (Dz.U.53.33.138) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1953 r.
4 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1953 r. (Dz.U.53.33.138) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1953 r.
5 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1953 r. (Dz.U.53.33.138) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1953 r.
6 § 26 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1953 r. (Dz.U.53.33.138) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1953 r.
7 § 34 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1953 r. (Dz.U.53.33.138) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1953 r.
8 § 34a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 października 1953 r. (Dz.U.53.45.218) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 1953 r.
9 § 34b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 października 1953 r. (Dz.U.53.45.218) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 1953 r.
10 § 37 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1953 r. (Dz.U.53.33.138) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1953 r.
11 § 44 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1953 r. (Dz.U.53.33.138) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1953 r.
12 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1953 r. (Dz.U.53.33.138) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1953 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 7 października 1953 r. (Dz.U.53.45.218) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 1953 r.

13 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1953 r. (Dz.U.53.33.138) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1953 r.
14 Załącznik nr 5:

-zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1953 r. (Dz.U.53.33.138) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1953 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 7 października 1953 r. (Dz.U.53.45.218) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 1953 r.

15 Załącznik nr 6 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 7 października 1953 r. (Dz.U.53.45.218) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 1953 r.
16 Załącznik nr 7 dodany przez rozporządzenie z dnia 7 października 1953 r. (Dz.U.53.45.218) zmieniające nin. rozporządzenie z dniem 15 października 1953 r.