Zm.: rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i... - Dz.U.1959.1.4 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.1.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1958 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Na podstawie art. 18 pkt 3 dekretu z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 244 i z 1957 r. Nr 38, poz. 163) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 249 z 1955 r. Nr 44, poz. 281, z 1956 r. Nr 8, poz. 45, Nr 28, poz. 131, Nr 52, poz. 232, z 1957 r. Nr 38, poz. 167 i Nr 62, poz. 338) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Spółdzielnie produkcyjne zwolnione są od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych w pierwszym i drugim roku prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej.

2. Dla spółdzielni produkcyjnych prowadzących trzeci rok i dalsze lata zespołową gospodarkę rolnę norma dostawy z jednego hektara użytków rolnych wynosi 30% normy obowiązującej w danym powiecie dla gospodarstw indywidualnych.";

2)
§ 3 skreśla się;
3)
§ 4 skreśla się;
4)
w § 6 ust. 2 po wyrazach "w pierwszym" dodaje się wyrazy "i drugim";
5)
w § 8 ust. 2 skreśla się wyrazy "drugim i";
6)
w § 20 skreśla się wyrazy "lub drobiu".
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.