Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do... - Dz.U.1953.50.249 - OpenLEX

Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.249

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 grudnia 1953 r.
w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Na podstawie art. 10 i 16-18 dekretu z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 50, poz. 244) zarządza się, co następuje:

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne.

§  1. 1
Podstawą do ustalania wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne jest powierzchnia użytków rolnych wraz z działkami przyzagrodowymi członków spółdzielni, wyrażona w hektarach fizycznych, oraz norma dostawy z jednego hektara użytków rolnych.
§  2. 2
1.
Spółdzielnie produkcyjne zwolnione są od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych w pierwszym i drugim roku prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej.
2.
Dla spółdzielni produkcyjnych prowadzących trzeci rok i dalsze lata zespołową gospodarkę rolnę norma dostawy z jednego hektara użytków rolnych wynosi 30% normy obowiązującej w danym powiecie dla gospodarstw indywidualnych.
§  3. 3
(skreślony).
§  4. 4
(skreślony).
§  5.
Pierwszym rokiem prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej jest rok, w którym po raz pierwszy dokonano zespołowych siewów wiosennych.
§  6. 5
1.
Użytki rolne wniesione przez nowowstępujących członków do spółdzielni produkcyjnych, prowadzących zespołową gospodarkę rolną, obciążane będą w pierwszych dwóch latach zespołowych zbiorów z tych użytków normą wynoszącą 50% normy obowiązującej daną spółdzielnię. W następnych latach obowiązek dostaw z tych użytków rolnych ustala się przez zastosowanie pełnej normy obowiązującej daną spółdzielnię.
2. 6
Przepis ust. 1 nie dotyczy spółdzielni produkcyjnej w pierwszym i drugim roku prowadzenia przez nią zespołowej gospodarki rolnej.
§  7.
Wysokość normy obowiązkowej dostawy zwierząt rzeźnych dla gospodarstw indywidualnych, stanowiącą podstawę do ustalenia normy dla spółdzielni produkcyjnych, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. Nr 50, poz. 248).
§  8.
1.
W przypadku gdy spółdzielnia nie może wykonać obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych, obowiązek ten ciąży na członkach spółdzielni.
2. 7
Obowiązek dostaw każdego członka spółdzielni w trzecim roku prowadzenia przez spółdzielnię zespołowej gospodarki rolnej ustala się, dzieląc wysokość obowiązkowych dostaw spółdzielni na członków proporcjonalnie do powierzchni użytków rolnych wniesionych przez każdego członka do spółdzielni.
3.
Obowiązek dostaw, o których mowa w ust. 2, nie dotyczy członków, którzy wnieśli do spółdzielni użytki rolne o obszarze nie przekraczającym 1 ha.
4. 8
W czwartym i następnych latach prowadzenia przez spółdzielnię zespołowej gospodarki rolnej obowiązek dostaw każdego członka ustala się, dzieląc wysokość obowiązkowych dostaw spółdzielni przez ilość rodzin jej członków.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez członków spółdzielni produkcyjnych.

§ 9. 9
(skreślony).
§  10.
1.
W spółdzielniach produkcyjnych, które nie rozpoczęły jeszcze zespołowej gospodarki rolnej, (§ 5) obowiązek dostaw ciąży na członkach spółdzielni.
2.
W spółdzielni produkcyjnej, która w roku założenia nie prowadzi zespołowej gospodarki rolnej, ale w której dokonano zespołowych siewów jesiennych, wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez poszczególnych członków spółdzielni ustala się, mnożąc ilość hektarów użytków rolnych, wniesionych przez każdego członka do spółdzielni, przez normę, wynosząca 80% normy obowiązującej w powiecie dla gospodarstw indywidualnych.
3.
W spółdzielni produkcyjnej, która w roku założenia nie prowadzi zespołowej gospodarki rolnej i w której nie dokonano zespołowych siewów jesiennych, wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez poszczególnych członków spółdzielni ustala się, stosując normę obowiązującą w powiecie dla gospodarstw indywidualnych.
4.
Normę, określoną w ust. 3, stosuje się do członków spółdzielni produkcyjnej, która w roku następnym po jej założeniu nie prowadzi zespołowej gospodarki rolnej.
5.
Obowiązek dostaw, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4, nie dotyczy członków, którzy wnieśli do spółdzielni produkcyjnej użytki rolne o obszarze nie przekraczającym 1 ha.
§  11.
1.
W razie wstąpienia do spółdzielni produkcyjnej, która prowadzi zespołową gospodarkę rolną, nowych członków i dokonania z wniesionych przez nich użytków rolnych zbiorów indywidualnych - obowiązek dostaw z tych użytków ciąży na nowych członkach.
2.
Wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych z użytków rolnych, o których mowa w ust. 1, ustala się w roku wniesienia ich do spółdzielni, mnożąc ilość hektarów użytków przez normę, wynoszącą 80% normy obowiązującej w danym powiecie dla gospodarstw indywidualnych.
§  11a. 10
1.
W rolniczych zrzeszeniach spółdzielczych (typu Ib), które nie prowadzą zespołowej hodowli, obowiązek dostaw ciąży na członkach spółdzielni.
2.
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw członków rolniczych zrzeszeń spółdzielczych (ust. 1) stosuje się zasady określone w § 8.
§  11b. 11
1.
W zrzeszeniach uprawy ziemi obowiązek dostaw ciąży na członkach zrzeszeń.
2.
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw członków zrzeszeń uprawy ziemi stosuje się normę wynoszącą 80% normy obowiązującej w danym powiecie dla gospodarstw indywidualnych.

Ustalenie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez gospodarstwa rolne, należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

§  12.
Wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez gospodarstwa rolne, należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych, których obszar użytków rolnych nie przekracza 20 ha, ustala się, mnożąc ilość hektarów użytków rolnych przez normę, wynoszącą 30 kg żywej wagi trzody chlewnej.
§  13.
Dla gospodarstw, wymienionych w § 12, których obszar użytków rolnych przekracza 20 ha, normę dostaw z 1 ha użytków rolnych ustala się w następującej wysokości:
1)
dla pierwszych 20 ha - 30 kg,
2)
dla następnych ilości hektarów ponad 20 ha do 50 ha - 20 kg,
3)
dla dalszej ilości ponad 50 ha - 10 kg.

Obniżenia i zwolnienia od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych.

§  14.
1.
Spółdzielniom produkcyjnym, których grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią co najmniej 30% ogólnego obszaru użytków rolnych, obniża się wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych, przypadających z gruntów V i VI klasy:
1)
o 20% - o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią od 30 do 40% ogólnego obszaru użytków rolnych,
2)
o 30% - o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią powyżej 40 do 50% ogólnego obszaru użytków rolnych,
3)
o 40% - o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią powyżej 50% ogólnego obszaru użytków rolnych.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków spółdzielni produkcyjnych, o których mowa w §§ 10 i 11 rozporządzenia.
§  15. 12
1.
Użytki rolne Państwowego Funduszu Ziemi położone na terenach województw i powiatów Ziem Zachodnich i południowej części województwa rzeszowskiego wymienionych w załączniku do rozporządzenia, przydzielone spółdzielniom produkcyjnym do stałego użytkowania - zwalnia się z obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku przydzielenia oraz w ciągu dwóch lat następnych, w czwartym zaś i dalszych latach od dnia objęcia obciąża się tymi dostawami według norm dostaw obowiązujących spółdzielnie produkcyjne.
2.
Użytki rolne Państwowego Funduszu Ziemi lub inne użytki rolne nie należące do Państwowego Funduszu Ziemi, położone na terenach wymienionych w ust. 1, przydzielone spółdzielniom produkcyjnym do zagospodarowania lub w dzierżawę na podstawie umów zawartych z prezydiami rad narodowych - zwalnia się z obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych na okres trwania umowy.
3.
Do określonych w ust. 1 użytków rolnych, których objęcie nastąpiło przed dniem 1 stycznia 1960 r., będą stosowane przejściowo w okresie 1960 i 1961 roku przepisy obowiązujące przed tym dniem.
§  15a. 13
1.
Użytki rolne Państwowego Funduszu Ziemi lub inne użytki rolne nie należące do Państwowego Funduszu Ziemi położone na terenach województw i powiatów nie wymienionych w załączniku do rozporządzenia, przydzielone spółdzielniom produkcyjnym do stałego użytkowania lub do zagospodarowania bądź w dzierżawę na podstawie umów zawartych z prezydiami rad narodowych - zwalnia się z obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku objęcia oraz w roku następnym, w trzecim zaś i dalszych latach od chwili objęcia - obciąża się tymi dostawami według norm obowiązujących spółdzielnie produkcyjne.
2.
Do określonych w ust. 1 użytków rolnych, których objęcie nastąpiło przed dniem 1 stycznia 1960 r., będą stosowane przejściowo w okresie 1960 i 1961 roku przepisy obowiązujące przed tym dniem.
§  15b. 14
W przypadku gdy objęcie użytków rolnych, o których mowa w § 15 ust. 1 oraz w § 15a, nastąpiło w czwartym kwartale - za rok objęcia uważa się rok po nim następujący.
§  16. 15
(skreślony).
§  16a. 16
Spółdzielniom produkcyjnym, które prowadzą chów loch zapisanych do ksiąg zwierząt hodowlanych, obniża się wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych o 15 kg za każde prosię odchowane i zapisane do ksiąg zwierząt hodowlanych.
§  16b. 17
Zwalnia się od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych gospodarstwa należące do Funduszu Wczasów Pracowniczych i do Centralnego Zarządu Konsumów.
§  17.
1.
Jeżeli na skutek nadzwyczajnych okoliczności zdolność produkcyjna gospodarstwa została w takim stopniu zmniejszona, że obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych nie mogą być wykonane w części lub w całości, może nastąpić częściowe lub całkowite zwolnienie od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych.
2.
Wnioski w sprawach, wymienionych w ust. 1, rozstrzygają prezydia powiatowych rad narodowych w porozumieniu z powiatowymi pełnomocnikami Ministerstwa Skupu.
§  18.
Minister Skupu w porozumieniu z właściwymi ministrami może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić gospodarstwa rolne, o których mowa w § 12 rozporządzenia, od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych lub obniżyć wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w granicach do 50% ustalonego zobowiązania.

Wykonanie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

§  19. 18
Do wykonania obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne, należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych, stosuje się odpowiednio przepisy "§§ 3, 4, 11 ust. 1 i 16 - 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. Nr 50, poz. 248).
§  20. 19
Spółdzielnie produkcyjne oraz gospodarstwa rolne wymienione w § 12 mogą wykonać obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych w całości lub w części dostawą zbóż, ziemniaków, wełny owczej.
§  21. 20
(skreślony).
§  21a. 21
(skreślony).

Właściwość i postępowanie odwoławcze.

§  22.
Wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne, ich członków i gospodarstwa rolne, należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych, oraz terminy tych dostaw ustalają prezydia powiatowych rad narodowych w porozumieniu z powiatowymi pełnomocnikami Ministerstwa Skupu.
§  23.
1.
Od decyzji, ustalającej wysokość obowiązkowej dostawy zwierząt rzeźnych, przysługuje zobowiązanemu prawo odwołania.
2.
Odwołanie wnosi się do prezydium wojewódzkiej rady narodowej za pośrednictwem prezydium powiatowej rady narodowej.
3.
Prezydium powiatowej rady narodowej przekazuje odwołanie wraz z odpowiednimi wnioskami do decyzji prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  24.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej rozstrzyga odwołanie w porozumieniu z wojewódzkim pełnomocnikiem Ministerstwa Skupu.
§  25.
1.
Odwołanie powinno być wniesione w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wysokości obowiązkowej dostawy lub od dnia powstania nowych okoliczności, uniemożliwiających wykonanie obowiązku dostawy.
2.
Odwołanie może być wniesione ustnie lub na piśmie.
3.
Odwołanie jest wolne od wszelkich opłat.
4.
Odwołanie powinno być rozpatrzone i ostatecznie załatwione najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wniesienia odwołania.
5.
W razie wniesienia odwołania prezydium powiatowej rady narodowej może w uzasadnionych przypadkach odroczyć wykonanie obowiązku w części lub w całości do czasu wydania decyzji przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  26.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skupu oraz innym zainteresowanym ministrom.
§  27.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1954 r.

ZAŁĄCZNIK 22

WYKAZ WOJEWÓDZTW I POWIATÓW ZIEM ZACHODNICH I POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA RZESZOWSKIEGO, W KTÓRYCH STOSOWANE SĄ PRZEWIDZIANE W § 15 ZASADY OBCIĄŻANIA OBOWIĄZKOWYMI DOSTAWAMI ZWIERZĄT RZEŹNYCH UŻYTKÓW ROLNYCH PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU ZIEMI LUB INNYCH NIE STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU ZIEMI, PRZEKAZANYCH DO STAŁEGO UŻYTKOWANIA BĄDŹ W ZAGOSPODAROWANIE ORAZ W DZIERŻAWĘ

1)
Powiat trzcianecki i miasto Piła w województwie poznańskim,
2)
powiaty: olecki, gołdapski i ełcki w województwie białostockim,
3)
województwo olsztyńskie z wyjątkiem powiatów: działdowskiego i nowomiejskiego,
4)
powiaty: elbląski, kwidzyński, lęborski, malborski, sztumski, nowodworsko-gdański i miasto Elbląg w województwie gdańskim,
5)
województwo koszalińskie,
6)
województwo szczecińskie,
7)
województwo zielonogórskie,
8)
województwo wrocławskie,
9)
miasto Wrocław,
10)
województwo opolskie,
11)
powiat gliwicki oraz miasta: Gliwice, Bytom i Zabrze w województwie katowickim,
12)
powiat ustrzycki z wyjątkiem miasta Ustrzyki Dolne, powiat leski z wyjątkiem miasta Lesko oraz gromad: Olszanica, Uherce Mineralne, Łukawica, Tarnawa Górna, Hoczew; z powiatu sanockiego tylko gromady: Jaśliska, Wisłok Wielki, Bukowsko, Szczawne, Komańcza, Mrzygłód, Tyrawa Wołoska, Sieniawa oraz wsie: Bałucianka, Deszno, Królik Polski, Królik Wołoski, Posada Górna, Wisłoczek i Wołtuszowa z gromady Posada Górna; z powiatu krośnieńskiego tylko gromady: Tylawa, Polany, wieś Chyrowa w gromadzie Iwla i przysiółek Nowa Wieś w gromadzie Nadole; z powiatu jasielskiego tylko gromada Krempna; z powiatu gorlickiego tylko gromady: Gładyszów, Uście Gorlickie, Wysowa, Śnietnica i wsie: Bartne, Bodaki, Małastów i Ropica Górna w gromadzie Sękowa; z powiatu przemyskiego tylko gromady: Bircza, Leszczawa Dolna, Lipa, Nowosiółki Dydyńskie, Piątkowa, Sufczyna i wieś Krzeczkowa w gromadzie Olszany - w województwie rzeszowskim.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 lipca 1957 r. (Dz.U.57.38.167) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1957 r.
2 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 1956 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. (Dz.U.59.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1959 r.

3 § 3 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. (Dz.U.59.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1959 r.
4 § 4 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. (Dz.U.59.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1959 r.
5 § 6:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 marca 1956 r. (Dz.U.56.8.45) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1956 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 1956 r.

6 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. (Dz.U.59.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1959 r.
7 § 8 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 1956 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. (Dz.U.59.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1959 r.

8 § 8 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 1956 r.
9 § 9 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 lipca 1957 r. (Dz.U.57.38.167) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1957 r.
10 § 11a dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 1956 r.
11 § 11b dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 1956 r.
12 § 15 :

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 1956 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 13 lipca 1957 r. (Dz.U.57.38.167) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1957 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1959 r. (Dz.U.60.7.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1960 r.

13 § 15a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1959 r. (Dz.U.60.7.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1960 r.
14 § 15b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1959 r. (Dz.U.60.7.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1960 r.
15 § 16 skreślony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 13 lipca 1957 r. (Dz.U.57.38.167) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1957 r.
16 § 16a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 października 1955 r. (Dz.U.55.44.281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1956 r.
17 § 16b dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 października 1955 r. (Dz.U.55.44.281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1956 r.
18 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 1956 r.
19 § 20:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 1956 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1957 r. (Dz.U.57.62.338) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1958 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. (Dz.U.59.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1959 r.

20 § 21 skreślony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 1956 r.
21 § 21a skreślony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 1956 r.
22 Załącznik dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1959 r. (Dz.U.60.7.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1960 r.