Zm.: rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.1.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1958 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Na podstawie art. 18 pkt 3 dekretu z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 244 i z 1957 r. Nr 38, poz. 163) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 248, z 1954 r. Nr 53, poz. 263, z 1955 r. Nr 44, poz. 280, z 1956 r. Nr 52, poz. 230, z 1957 r. Nr 38, poz. 166 oraz Nr 62, poz. 340) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 ust. 2 skreśla się pkt "b)" oraz w ust. 3 wyrazy "w drobiu";
2)
§ 15 skreśla się;
3)
w § 17 ust. 1 pkt 1 skreśla się wyrazy "i drób", w pkt 2 wyrazy "lub drób", "kury poniżej 1,5 kg, kaczki poniżej 2 kg, gęsi poniżej 4 kg, indory poniżej 3,8 kg, indyczki poniżej 3,3 kg" oraz w ust. 2 wyrazy "i drobiu";
4)
w § 19 skreśla się wyraz "drobiu";
5)
w załączniku nr 2 "Tabela zamienników" skreśla się pozycję V i w pozycji VIII zamiast wyrazów "23 kg" wstawia się wyrazy "33 kg."
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.