Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.122.785

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 19 czerwca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45, poz. 446, z 2000 r. Nr 49, poz. 574, z 2001 r. Nr 127, poz. 1396 oraz z 2004 r. Nr 255, poz. 2561) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) Polskim Wydawnictwie Audiowizualnym.";

2)
uchyla się § 15;
3)
załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 TABELE STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

1. Pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi
Kategoria zaszeregowaniaStawki miesięczne w złotych
12
I1.000-1.300
II1.010-1.400
III1.020-1.500
IV1.030-1.600
V1.040-1.700
VI1.050-1.800
VII1.060-1.900
VIII1.070-2.000
IX1.080-2.100
X1.090-2.250
XI1.100-2.400
XII1.110-2.550
XIII1.120-2.700
XIV1.130-2.850
XV1.140-3.000
XVI1.150-3.300
XVII1.160-3.600
XVIII1.170-3.900
XIX1.190-4.200
XX1.210-4.500
XXI1.270-5.000

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach instruktorów artystycznych i instruktorów zespołów zainteresowań

StanowiskoStawki godzinowe w złotych
12
Główny instruktor artystyczny, główny instruktor zespołu zainteresowań20,00-40,00
Starszy instruktor artystyczny, starszy instruktor zespołu zainteresowań15,00-30,00
Instruktor artystyczny, instruktor zespołu zainteresowań12,00-25,00
Młodszy instruktor artystyczny, młodszy instruktor zespołu zainteresowań10,00-20,00

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY I DODATKU FUNKCYJNEGO

I. Tabela zaszeregowania stanowisk pracy pracowników działalności podstawowej
Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowania
123
1Starszy kustosz, główny instruktor, główny specjalista, główny konserwator zbiorów filmowych, naczelny filmografXVIII-XXI
2Starszy konserwator w muzealnictwieXVI-XIX
3KustoszXV-XVI
4Konserwator w muzealnictwieXIV-XVI
5Starszy specjalista, starszy filmograf, starszy konserwator taśmy filmowejXIV-XV
6Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista, adiunkt muzealny, adiunkt konserwatorski, starszy instruktor w: domu, ośrodku, klubie kultury, świetlicy, ognisku artystycznym, specjalista w: galerii, centrum sztuki, biurze wystaw artystycznych, starszy renowatorXIII-XIV
7Starszy instruktor (inny niż wymieniony w lp. 6), renowator, specjalista (inny niż wymieniony w lp. 6) XII-XIII
8Bibliotekarz, dokumentalista, starszy asystent muzealny, starszy asystent konserwatorski, instruktor, renowator przyuczony, filmograf, konserwator taśmy filmowejXI-XII
9Młodszy renowator, przewodnik muzealny, starszy magazynier bibliotecznyX-XI
10Asystent muzealny, asystent konserwatorskiIX-XI
11Młodszy bibliotekarz, młodszy dokumentalista, młodszy konserwator taśmy filmowej, młodszy instruktor, młodszy filmograf, magazynier: biblioteczny, zbiorów filmowych, młodszy specjalista w: galerii, centrum sztuki, biurze wystaw artystycznychIX-X

II. Tabela zaszeregowania stanowisk pracy i dodatku funkcyjnego pracowników administracji i obsługi

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaDodatek funkcyjny - procent wynagrodzenia zasadniczego do:
1234
1Kierownik administracyjny (jeżeli nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora do spraw administracyjnych) XIV-XVII50 %
2Główny specjalista*, radca prawnyXIV-XVI50 %
3Kierownik: wydziału, działu, oddziału, kierownik pracowni: reprograficznej, kserograficznej, poligraficznejXIII-XV50 %
4Specjalista do spraw obsługi i konserwacji urządzeń: elektronicznych, audiowizualnych, akustycznych, komputerowych, elektrycznych, automatyki*XI-XIV50 %
5Kierownik sekcji (referatu), zastępca kierownika: wydziału, działu, oddziałuXI-XIII50 %
6Specjalista* (inny niż wymieniony w lp. 4) X-XIII50 %
7Starszy mistrzX-XII50 %
8Kierowca autobusuX-XI-
9Kierownik stołówki (z zapleczem kuchennym) X-XI50 %
10Starszy księgowy, starszy operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych itp.), maszynista offsetowy, fotograf offsetowy, mistrzIX-XI-
11Kierowca samochodu ciężarowego, kierownik bufetu, ratownik wodnyIX-X-
12Kierownik magazynuVIII-X50 %
13Starszy laborant (w muzeum), introligator, rzemieślnik-specjalista, kuchmistrz, plastyk, rysownik, fotografVIII-X-
14Starsza maszynistkaVIII-IX-
15Kierownik: kancelarii, archiwum, powielarniVII-IX50 %
16Rzemieślnik, montażysta wystaw, kwalifikowany opiekun ekspozycji, ogrodnik, palacz centralnego ogrzewania, starszy referent, intendent, starszy magazynier, księgowy, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych itp.) VI-IX-
17Kierowca samochodu osobowegoVII-VIII-
18Archiwista, operator urządzeń powielających, laborant (w muzeum), referent, kasjer, magazynier, sekretarka, kucharz, sprzedawca w bufecieVI-VIII-
19Maszynistka, kelnerkaV-VII-
20Telefonistka, korektor, pomocnik: biblioteczny, muzealny, pomocnik palacza centralnego ogrzewania, praczka, prasowaczkaV-VII-
21Pomoc kuchenna, pokojowaV-VI-
22Robotnik: przy archeologicznych pracach wykopaliskowych, magazynowy, gospodarczyIV-VI-
23BileterIV-V-
24Starszy: strażnik, woźny, dozorca, portier, szatniarzIII-V-
25Strażnik, woźny, portier, dozorca, szatniarz, dźwigowy, goniec, sprzątaczka, pomoc powielaczowegoI-IV-

* Dodatek funkcyjny przysługuje za kierowanie zespołem pracowników.

III. Tabela wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracowników zarządzających

Lp.StanowiskoMiesięczne wynagrodzenie zasadnicze w złDodatek funkcyjny - procent wynagrodzenia zasadniczego do:
1234
1Dyrektordo 6.00050 %
2Zastępca dyrektorado 5.00050 %
3Główny księgowy

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 TABELA FUNKCJI, KTÓRYCH PEŁNIENIE UPRAWNIA NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW DO DODATKU FUNKCYJNEGO W WYSOKOŚCI DO 50 % WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Lp.Funkcja
12
1Kierownik zakładu1) (oddziału)
2Kurator muzealny, główny konserwator muzealny, główny inwentaryzator muzealny
3Kierownik działu, filii, wydziału
4Główny konserwator zbiorów filmowych, naczelny filmograf
5Główny specjalista2) i inne samodzielne stanowiska pracy2)
6Zastępca kierownika działu, wydziału
7Kierownik sekcji
8Kierownik pracowni
9Instruktor biblioteczny2)
10Kierownik biblioteki1), archiwum zbiorów filmowych
______

1) W strukturze organizacyjnej instytucji.

2) Dodatek przysługuje, jeżeli pracownik na tym stanowisku kieruje zespołem pracowników lub sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością jednostek niższego szczebla (poradnictwo, instruktaż).