Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.45.446

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 23 kwietnia 1999 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. 1

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie stosuje się do pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury, zwanych dalej "pracownikami", zatrudnionych w:
1)
bibliotekach,
2)
domach kultury, ośrodkach i klubach kultury, świetlicach i ogniskach artystycznych,
3)
galeriach i centrach sztuki,
4)
ośrodkach badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury,
5)
domach pracy twórczej,
6)
muzeach,
7)
biurach wystaw artystycznych,
8)
jednostkach organizacyjnych mających na celu ochronę zabytków,
9)
Filmotece Narodowej,
10) 3
Polskim Wydawnictwie Audiowizualnym.
Ustala się:
1)
tabele stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
tabele zaszeregowania stanowisk pracy i dodatku funkcyjnego, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
tabelę funkcji, których pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego niektórych pracowników, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.
(uchylony).
1.
Pracownikom przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, zwany dalej "dodatkiem za wysługę lat", w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i dalszych latach pracy.
2.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.
W przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
4.
Dodatek za wysługę lat wypłaca się za wszystkie dni pracy oraz dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5.
Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
1.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek funkcyjny.
2.
Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego należy w szczególności uwzględnić:
1)
stopień samodzielności organizacyjnej danej instytucji,
2)
liczbę pracowników zatrudnionych w instytucji (komórce organizacyjnej),
3)
zakres działania instytucji (komórki organizacyjnej).
3. 5
Wykaz stanowisk, na których przysługuje dodatek funkcyjny, określa załącznik nr 2 i załącznik nr 3.
(uchylony).
 
1.
Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2.
Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
3.
Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
1.
Pracownikom zatrudnionym w muzeach martyrologicznych i w oddziałach martyrologicznych innych muzeów na stanowiskach pracy wymagających bezpośredniej styczności z reliktami martyrologii przez co najmniej połowę obowiązującego ich wymiaru czasu pracy przysługuje dodatek za szczególnie trudne warunki pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznawany jest wyłącznie na okres wykonywania pracy w warunkach określonych w ust. 1.
(uchylony).
1. 9
Kierowcom samochodów osobowych może być przyznane, za ich zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia (w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca, w przypadku gdy faktyczny czas pracy kierowców w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia.
2. 10
(uchylony).
3. 11
(uchylony).
(uchylony).
1.
Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
1)
75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy,
2)
100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy,
3)
150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy,
4)
200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy,
5)
300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2.
Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.
3.
Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.
4.
Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
5.
Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
6.
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
7.
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
8.
Jeżeli w dniu 1 lipca 1996 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu pracownikowi upłynął okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
9.
Pracownikowi, który w dniu 1 lipca 1996 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
10.
Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
11.
Pracownikowi, który był zatrudniony w dniu 1 lipca 1996 r., przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród jubileuszowych wlicza się okresy, które zostały wliczone temu pracownikowi przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabył prawo przed tym dniem.
12.
Pracownicy, którzy podjęli zatrudnienie po dniu 1 lipca 1996 r., nabywają prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2-10.
1.
Pracownikom spełniającym warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1)
jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat,
2)
dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
3)
trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2.
Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
3.
Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę.
4.
Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy.
Pracownikom zatrudnionym stale w systemie zmianowym przysługuje za pracę na drugiej zmianie dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
(uchylony).
Pracownikowi, który pełni funkcję brygadzisty, polegającą na kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu pracy brygady, przysługuje z tytułu wykonywania tych czynności w okresie pełnienia tej funkcji dodatek w wysokości uzależnionej od liczby pracowników zatrudnionych w brygadzie - do 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
(uchylony).
1.
W ramach środków na wynagrodzenia osobowe może być tworzony fundusz premiowy.
2.
Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii ustala regulamin zakładowy.
 
1.
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród w wysokości do 3 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe.
2.
Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
1.
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
2. 17
Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 35, poz. 152 i Nr 58, poz. 285, z 1993 r. Nr 42, poz. 197, z 1994 r. Nr 28, poz. 102, Nr 72, poz. 318 i Nr 120, poz. 587, z 1995 r. Nr 17, poz. 81, Nr 92, poz. 458 i Nr 122, poz. 591, z 1996 r. Nr 121, poz. 570, z 1997 r. Nr 37, poz. 232 oraz z 1998 r. Nr 62, poz. 393).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1999 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  18 TABELE STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

1. Pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi
Kategoria zaszeregowaniaStawki miesięczne w złotych
12
I1.050-1.500
II1.070-1.600
III1.090-1.700
IV1.110-1.800
V1.130-1.900
VI1.150-2.000
VII1.170-2.100
VIII1.190-2.250
IX1.210-2.400
X1.230-2.550
XI1.250-2.700
XII1.270-2.850
XIII1.290-3.000
XIV1.310-3.300
XV1.330-3.600
XVI1.350-3.900
XVII1.370-4.200
XVIII1.390-4.500
XIX1.410-5.000
XXdo 5.500
XXIdo 6.000

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach instruktorów artystycznych i instruktorów zespołów zainteresowań

StanowiskoStawki godzinowe w złotych
12
Młodszy instruktor artystyczny, młodszy instruktor zespołu zainteresowań12,00-20,00
Instruktor artystyczny, instruktor zespołu zainteresowań14,00-25,00
Starszy instruktor artystyczny, starszy instruktor zespołu zainteresowań17,00-30,00
Główny instruktor artystyczny, główny instruktor zespołu zainteresowań22,00-40,00

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  19 TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY I DODATKU FUNKCYJNEGO

I. Tabela zaszeregowania stanowisk pracy pracowników działalności podstawowej
Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaDodatek funkcyjny - procent wynagrodzenia zasadniczego do:
1234
1Dyrektordo XXI50 %
2Zastępca dyrektorado XX50 %
3Kustosz dyplomowany w muzeumdo XX-
4Główny konserwator zbiorów filmowych, naczelny filmografXVI-XIX50 %
5Starszy kustosz, główny instruktor, główny specjalistaXVI-XIX-
6Starszy konserwator w muzealnictwieXIV-XVII-
7KustoszXIII-XIV-
8Konserwator w muzealnictwieXII-XIV-
9Starszy specjalista, starszy filmograf, starszy konserwator taśmy filmowejXII-XIII-
10Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista, adiunkt muzealny, adiunkt konserwatorski, starszy instruktor w: domu kultury, ośrodku kultury, klubie kultury, świetlicy, ognisku artystycznym, specjalista w: galerii, centrum sztuki, biurze wystaw artystycznych, starszy renowatorXI-XII-
11Starszy instruktor (inny niż wymieniony w lp. 10), renowator, specjalista (inny niż wymieniony w lp. 10)X-XI-
12Bibliotekarz, dokumentalista, starszy asystent muzealny, starszy asystent konserwatorski, instruktor, renowator przyuczony, filmograf, konserwator taśmy filmowejIX-X-
13Młodszy renowator, przewodnik muzealny, starszy magazynier bibliotecznyVIII-IX-
14Asystent muzealny, asystent konserwatorskiVII-IX-
15Młodszy bibliotekarz, młodszy dokumentalista, młodszy konserwator taśmy filmowej, młodszy instruktor, młodszy filmograf, magazynier: biblioteczny, zbiorów filmowych, młodszy specjalista w: galerii, centrum sztuki, biurze wystaw artystycznychVII-VIII-

II. Tabela zaszeregowania stanowisk pracy i dodatku funkcyjnego pracowników administracji i obsługi

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaDodatek funkcyjny - procent wynagrodzenia zasadniczego do:
1234
1Zastępca dyrektora do spraw administracyjnych, główny księgowydo XX50 %
2Kierownik administracyjny (jeżeli nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora do spraw administracyjnych) XII-XV50 %
3Główny specjalista*), radca prawnyXII-XIV50 %
4Kierownik: wydziału, działu, oddziału, kierownik pracowni: reprograficznej, kserograficznej, poligraficznejXI-XIII50 %
5Specjalista do spraw obsługi i konserwacji urządzeń: elektronicznych, audiowizualnych, akustycznych, komputerowych, elektrycznych, automatyki*)IX-XII50 %
6Kierownik sekcji (referatu), zastępca kierownika: wydziału, działu, oddziałuIX-XI50 %
7Specjalista*) (inny niż wymieniony w lp. 5) VIII-XI50 %
8Starszy mistrzVIII-X50 %
9Kierowca autobusuVIII-IX-
10Kierownik stołówki (z zapleczem kuchennym) VIII-IX50 %
11Starszy księgowy, starszy operator obsługi i napraw urządzeń technicznych (audiowizualnych itp.), maszynista offsetowy, fotograf offsetowy, mistrzVIII-IX-
12Kierowca samochodu ciężarowego, kierownik bufetu, ratownik wodnyVII-VIII-
13Kierownik magazynuVI-VIII50 %
14Starszy laborant (w muzeum), introligator, rzemieślnik-specjalista, kuchmistrz, plastyk, rysownik, fotografVI-VIII-
15Starsza maszynistkaVI-VII-
16Kierownik: kancelarii, archiwum, powielarniV-VII50 %
17Rzemieślnik, montażysta wystaw, kwalifikowany opiekun ekspozycji, ogrodnik, palacz centralnego ogrzewania, starszy referent, intendent, starszy magazynier, księgowy, operator obsługi i napraw urządzeń technicznych (audiowizualnych itp.) IV-VII-
18Kierowca samochodu osobowegoV-VI-
19Archiwista, operator urządzeń powielających, laborant (w muzeum), referent, kasjer, magazynier, sekretarka, kucharz, sprzedawca w bufecieIV-VI-
20Maszynistka, kelnerkaIII-V-
21Telefonistka, korektor, pomocnik: biblioteczny, muzealny, pomocnik palacza centralnego ogrzewania, praczka, prasowaczkaIII-V-
22Pomoc kuchenna, pokojowaIII-IV-
23Robotnik: przy archeologicznych pracach wykopaliskowych, magazynowy, gospodarczyII-IV-
24BileterII-III-
25Starszy: strażnik, woźny, dozorca, portier, szatniarzI-III-
26Strażnik, woźny, portier, dozorca, szatniarz, dźwigowy, goniec, sprzątaczka, pomoc powielaczowegoI-II-

*) Dodatek funkcyjny przysługuje za kierowanie zespołem pracowników.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  20 TABELA FUNKCJI, KTÓRYCH PEŁNIENIE UPRAWNIA NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW DO DODATKU FUNKCYJNEGO W WYSOKOŚCI DO 50 % WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Lp.Funkcja
12
1Kierownik zakładu1) (oddziału)
2Kurator muzealny, główny konserwator muzealny, główny inwentaryzator muzealny
3Kierownik działu, filii, wydziału
4Główny konserwator zbiorów filmowych, naczelny filmograf
5Główny specjalista2) i inne samodzielne stanowiska pracy2)
6Zastępca kierownika działu, wydziału
7Kierownik sekcji
8Kierownik pracowni
9Instruktor biblioteczny2)
10Kierownik biblioteki1), archiwum zbiorów filmowych
1) W strukturze organizacyjnej instytucji.

2) Dodatek przysługuje, jeżeli pracownik na tym stanowisku kieruje zespołem pracowników lub sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością jednostek niższego szczebla (poradnictwo, instruktaż).

ZAŁĄCZNIK Nr  4 21

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  5 22

(uchylony).

1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 maja 2000 r. (Dz.U.00.49.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2000 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 maja 2000 r. (Dz.U.00.49.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2000 r.
3 § 1 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.122.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2008 r.
4 § 3 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.
5 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.
6 § 6 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.
7 § 6a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.
8 § 8 uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.
9 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.
10 § 9 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.
11 § 9 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.
12 § 10 uchylony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.
13 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 listopada 2004 r. (Dz.U.04.255.2561) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.
14 § 15 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.122.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2008 r.
15 § 17 uchylony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.
16 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 listopada 2004 r. (Dz.U.04.255.2561) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.
17 § 20 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.
18 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U.01.127.1396) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 listopada 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 listopada 2004 r. (Dz.U.04.255.2561) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.122.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.

19 Załącznik nr 2:

-zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 listopada 2004 r. (Dz.U.04.255.2561) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.122.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.

20 Załącznik nr 3:

-zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 10 listopada 2004 r. (Dz.U.04.255.2561) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.122.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2008 r.

21 Załącznik nr 4 uchylony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.
22 Załącznik nr 5 uchylony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.