Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.127.1396

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 16 października 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45, poz. 446 i z 2000 r. Nr 49, poz. 574) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELE STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

1. Pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi
Kategoria zaszeregowaniaStawki miesięczne w złotych
12
I 610 - 700
II 615 - 740
III 620 - 780
IV 625 - 820
V 635 - 860
VI 650 - 900
VII 665 - 950
VIII 680 - 1.000
IX 695 - 1.100
X 715 - 1.200
XI 745 - 1.300
XII 775 - 1.400
XIII 815 - 1.500
XIV 860 - 1.600
XV 905 - 1.700
XVI 950 - 1.800
XVII1.000 - 2.000
XVIII1.055 - 2.200
XIX1.110 - 2.600
XX1.175 - 3.000
XXI1.250 - 3.400

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach instruktorów artystycznych i instruktorów zespołów zainteresowań

StanowiskoStawki godzinowe w złotych
Główny instruktor artystyczny, główny instruktor zespołu zainteresowań8,95 - 27,00
Starszy instruktor artystyczny, starszy instruktor zespołu zainteresowań6,85 - 16,00
Instruktor artystyczny, instruktor zespołu zainteresowań5,90 - 14,00
Młodszy instruktor artystyczny, młodszy instruktor zespołu zainteresowań5,00 - 12,50

3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych w zakładach (komórkach organizacyjnych) prowadzących działalność poligraficzną

Kategoria zaszeregowaniaStawki miesięczne w złotych
12
I610 - 700
II615 - 740
III620 - 780
IV625 - 820
V630 - 860
VI640 - 900
VII650 - 950
VIII660 - 1.000
IX670 - 1.050
X685 - 1.100
XI700 - 1.150
XII715 - 1.200
XIII730 - 1.300
XIV745 - 1.400
XV760 - 1.500
XVI775 - 1.600
XVII795 - 1.750
XVIII815 - 1.900
XIX840 - 2.100

4. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych w zakładach (komórkach organizacyjnych) prowadzących działalność poligraficzną

Kategoria zaszeregowaniaStawki godzinowe w złotych*
I3,40 - 4,00
II3,45 - 4,50
III3,51 - 5,00
IV3,57 - 5,50
V3,63 - 6,00
VI3,69 - 6,50
VII3,76 - 7,00
VIII3,83 - 7,50
IX3,90 - 8,00
X3,97 - 8,50
XI4,05 - 9,00
XII4,14 - 9,50

* Dla wymiaru 42 godzin tygodniowo.

5. Pracownicy wewnętrznej służby ochrony

Kategoria zaszeregowaniaStawki miesięczne w złotych
III630 - 795
IV635 - 840
V640 - 900
VI645 - 960
VII650 - 1.020
VIII660 - 1.080
IX670 - 1.140
X680 - 1.200
XI690 - 1.300
XII700 - 1.450