§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.277.2745

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. Nr 109, poz. 1241) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 155, poz. 1633 i Nr 164, poz. 1715).";

2)
w § 2:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Dla pracowników Centrum, o których mowa w ust. 1, tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania premii ustala Prezes Centrum.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do ustalania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w załączniku do rozporządzenia mają zastosowanie odpowiednio tabele XVI i XVII zawarte w załączniku nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.".