Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.2.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1983 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 26, poz. 139, z 1977 r. Nr 11, poz. 44, z 1978 r. Nr 14, poz. 61 i Nr 31, poz. 130, z 1980 r. Nr 4, poz. 8 i z 1982 r. Nr 45, poz. 289) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 1979 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 14, poz. 92, z 1980 r. Nr 5, poz. 10 i Nr 17, poz. 61, z 1981 r. Nr 24, poz. 127 i 128, z 1982 r. Nr 12, poz. 93 oraz z 1983 r. Nr 3, poz. 19 i Nr 33, poz. 156) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach: "straży pożarnych" dodaje się wyrazy: "i miejską służbą porządkową";
2) w § 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych wyda wytyczne w sprawie zadań i organizacji miejskiej służby porządkowej oraz ustali wzór umundurowania pracowników miejskiej służby porządkowej.";

3) w załączniku do rozporządzenia w części I dodaje się ust. 24 w brzmieniu:

"24. miejska służba porządkowa".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.