Zasady organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1979.14.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 maja 1979 r.
w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 i art. 97 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 26, poz. 139, z 1977 r. Nr 11, poz. 44 i z 1978 r. Nr 14, poz. 61 i Nr 31, poz. 130) zarządza się, co następuje:
Wojewodowie, prezydenci miast oraz naczelnicy miast, dzielnic, gmin (miast i gmin) wykonują powierzone im zadania przy pomocy podległych urzędów.
1.
Pracą urzędów kierują wojewodowie, prezydenci miast oraz naczelnicy miast, dzielnic, gmin (miast i gmin) osobiście lub przy pomocy swoich zastępców albo osób pełniących funkcję zastępcy.
2.
W mieście, w którym nie powołano zastępcy naczelnika miasta, jego funkcje pełni sekretarz urzędu miejskiego.
3.
Funkcje zastępcy naczelnika gminy pełni sekretarz urzędu gminy.
4.
W razie powołania zastępcy naczelnika miasta (miasta i gminy) oraz dokonania podziału urzędu na wydziały (referaty) nie tworzy się stanowiska sekretarza urzędu.
1.
W urzędach wojewódzkich i w urzędach dzielnicowych oraz w urzędach miejskich obejmujących swoim zasięgiem działania więcej niż 20 tys. mieszkańców tworzone są wydziały.
1a. 1
W urzędach wojewódzkich zamiast wydziałów mogą być tworzone zarządy.
2.
W urzędach miast i gmin obejmujących swoim zasięgiem działania więcej niż 20 tys. mieszkańców mogą być tworzone wydziały.
3.
W urzędach miejskich, w urzędach miast i gmin oraz w biurach urzędów gmin, obejmujących swoim zasięgiem działania do 20 tys. mieszkańców, mogą być tworzone referaty.
4.
W razie zaniechania tworzenia w urzędzie miejskim lub w urzędzie miasta i gminy referatów w urzędach tych tworzy się odpowiednio biuro urzędu miejskiego lub urzędu miasta i gminy.
5.
Wykaz wydziałów (komórek organizacyjnych o innej nazwie) oraz referatów zawiera załącznik do rozporządzenia.
6.
W skład urzędu gminy wchodzą: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i urząd stanu cywilnego.
7.
Wydziały, referaty lub biura tworzą w podległych im urzędach wojewodowie, prezydenci miast, naczelnicy miast, dzielnic, gmin (miast i gmin).
8.
Organizację gminnej służby rolnej określają odrębne przepisy.
1.
W urzędach dzielnicowych mogą być tworzone wspólne wydziały dla dwu lub więcej urzędów dzielnicowych.
2.
Tworzenie wspólnych wydziałów następuje na podstawie porozumienia zainteresowanych naczelników dzielnic i za zgodą prezydenta miasta (wojewody); porozumienie powinno określać, któremu naczelnikowi dzielnicy wspólny wydział podlega pod względem organizacyjnym i osobowym.
3.
Wspólny wydział w zakresie prowadzonych spraw podlega naczelnikowi dzielnicy właściwemu w tych sprawach.
1.
W wypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi terenowy organ administracji państwowej może:
1)
zaniechać utworzenia wydziału (referatu),
2)
łączyć wydziały (referaty),
3)
utworzyć wydział (referat) nie przewidziany w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia,

za zgodą wojewody, a wojewoda - za zgodą Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, wyrażoną w porozumieniu z właściwym ministrem.

2.
W razie wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, podział czynności wydziałów (referatów) dokonywany jest w następujący sposób:
1)
w razie zaniechania utworzenia wydziału (referatu) - przewidziane dla niego czynności powierza się w całości innemu wydziałowi (referatowi) lub w części kilku wydziałom (referatom),
2)
w razie połączenia wydziałów (referatów) - przewidziane dla nich czynności łączy się,
3)
w razie utworzenia wydziału (referatu) nie przewidzianego w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia - zakres jego czynności określa się na podstawie wytycznych wojewody, a w odniesieniu do wydziału urzędu wojewódzkiego - wytycznych Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, wydanych w porozumieniu z właściwymi ministrami.
1.
W celu zapewnienia obsługi rad narodowych oraz komitetów kontroli społecznej tworzy się:
1)
w urzędach wojewódzkich - biuro wojewódzkiej rady narodowej,
2)
w urzędach miejskich miast liczących powyżej 150 tys. mieszkańców - biuro miejskiej rady narodowej, a w urzędach dzielnicowych - biuro dzielnicowej rady narodowej

- podporządkowane w zakresie wykonywanych czynności przewodniczącemu właściwej rady narodowej.

2.
W urzędach terenowych organów administracji państwowej nie wymienionych w ust. 1 obsługę rady narodowej oraz komitetu kontroli społecznej wykonuje pracownik lub pracownicy urzędu wyznaczeni przez właściwy terenowy organ administracji państwowej. Pracownicy ci w zakresie wykonywanych czynności są podporządkowani przewodniczącemu właściwej rady narodowej.
1.
W miastach liczących powyżej 300 tys. mieszkańców, nie podzielonych na dzielnice, prezydenci miast mogą tworzyć ekspozytury urzędów miejskich do załatwiania indywidualnych spraw ludności.
2.
Prezydent miasta tworząc ekspozytury określa:
1)
jakie sprawy należące do zakresu czynności niektórych wydziałów urzędu miejskiego będą załatwiane przez pracowników tych wydziałów, pracujących w ekspozyturze,
2)
terytorialny zasięg działania ekspozytury oraz jej organizację.
3.
Prezydent miasta tworząc ekspozytury powołuje jednocześnie kierowników tych ekspozytur i określa zakres ich działania.
1.
Terenowe organy administracji państwowej określają w regulaminach organizację wewnętrzną wydziałów (referatów) wchodzących w skład urzędów oraz organizację biur, kierując się przepisami rozporządzenia oraz względami racjonalnej organizacji pracy.
2.
Wydziały w urzędach wojewódzkich mogą być podzielone na oddziały, jeżeli liczba i charakter spraw uzasadniają potrzebę utworzenia oddziału i zatrudnienia w nim co najmniej ośmiu pracowników.
3.
Wydziały w urzędach miejskich miast liczących powyżej 150 tys. mieszkańców oraz w urzędach dzielnicowych mogą być podzielone na oddziały, jeżeli liczba i charakter spraw uzasadniają potrzebę utworzenia oddziału i zatrudnienia w nim co najmniej pięciu pracowników.
4.
Podział wydziału w urzędzie wojewódzkim, w urzędzie miejskim miasta liczącego powyżej 150 tys. mieszkańców oraz wydziału w urzędzie dzielnicowym na oddziały, z pominięciem warunków ustalonych w ust. 2 i 3, może nastąpić wyjątkowo, jeżeli kilku pracowników wykonuje jednorodne lub zbliżone czynności.
5.
Jeżeli nie zachodzi potrzeba podziału wydziału na oddziały, czynności powierza się poszczególnym pracownikom zatrudnionym w wydziale; w wydziale może być wprowadzona również struktura mieszana, tj. oddziały i podział czynności między niektórych pracowników.
6.
Referaty w urzędach miejskich, w urzędach miast i gmin oraz w biurach urzędów gmin tworzy się w razie zatrudnienia w nich co najmniej trzech pracowników.
6a. 2
(skreślony).
7.
Organizację wewnętrzną inspektoratów obrony cywilnej określają właściwe terenowe organy administracji państwowej z uwzględnieniem ramowej struktury i zasad ustalonych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju w porozumieniu z Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
1.
Wydziałami w urzędach wojewódzkich i w Urzędzie Miejskim w Poznaniu kierują dyrektorzy, wydziałami (referatami) w innych urzędach - kierownicy, a biurami w urzędach miejskich i urzędach gmin (miast i gmin) - sekretarze urzędów.
2.
Niektórymi wydziałami (referatami) kierują dyrektorzy (kierownicy), których stanowiska noszą następujące nazwy:
1) 3
w urzędzie wojewódzkim: wojewódzką komisją planowania kieruje jej przewodniczący, kuratorium oświaty i wychowania - kurator oświaty i wychowania, inspektoratem obrony cywilnej - szef, komendą wojewódzką straży pożarnych i miejską służbą porządkową - komendant, wydziałem zdrowia i opieki społecznej - lekarz wojewódzki,
2)
w urzędach miejskich i dzielnicowych: miejską (dzielnicową) komisją planowania kieruje jej przewodniczący, wydziałem (referatem) oświaty i wychowania - inspektor oświaty i wychowania, a inspektoratem obrony cywilnej - szef,
3)
w urzędach miast i gmin wydziałem (referatem) oświaty i wychowania kieruje inspektor oświaty i wychowania.
3.
Dyrektorzy (kierownicy) wydziałów (referatów), a w urzędach miejskich, urzędach gmin (miast i gmin) sekretarze urzędów, są odpowiedzialni przed terenowym organem administracji państwowej za należytą organizację pracy, prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań, przestrzeganie przepisów prawa oraz porządku i dyscypliny pracy przez pracowników.
1.
Powoływanie zastępców dyrektora (kierownika) wydziału może nastąpić w razie potrzeby zapewnienia właściwego kierowania wykonywaniem zadań wydziału.
2.
Terenowy organ administracji państwowej przy tworzeniu stanowisk zastępców dyrektorów (kierowników) wydziałów uwzględnia liczbę pracowników zatrudnionych w wydziale oraz różnorodność zadań należących do kilku dziedzin gospodarki.
3.
Terenowy organ administracji państwowej kierując się zasadami określonymi w ust. 1 i 2 może powołać:
1)
w wydziałach, w których zatrudnionych jest od 16 do 25 pracowników - jednego zastępcę dyrektora (kierownika),
2)
w wydziałach, w których zatrudnionych jest ponad 25 pracowników - jednego lub dwóch zastępców dyrektora (kierownika).
4.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach terenowy organ administracji państwowej za zgodą Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska może powołać:
1)
zastępcę dyrektora - w wydziałach, w których nie przewiduje się takiego stanowiska,
2)
trzeciego zastępcę dyrektora - w wydziałach, o których mowa w ust. 3 pkt 2.
1.
Do wydziałów i referatów należy wykonywanie czynności w sprawach objętych właściwością terenowych organów administracji państwowej w zakresie ustalonym przez te organy.
2.
Zakres czynności wydziałów i referatów określają właściwe terenowe organy administracji państwowej na podstawie wytycznych terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego; w odniesieniu do wydziałów wchodzących w skład urzędu wojewódzkiego zakres ten ustala wojewoda na podstawie wytycznych Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, wydanych w porozumieniu z właściwymi ministrami.
2a. 4
Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych wyda wytyczne w sprawie zadań i organizacji miejskiej służby porządkowej oraz ustali wzór umundurowania pracowników miejskiej służby porządkowej.
3.
Zakres czynności i strukturę organizacyjną biur rad narodowych i sekretariatów wojewódzkich komitetów obrony oraz zakres czynności pracowników wyznaczonych przez terenowy organ administracji państwowej do obsługi rady narodowej i komitetu kontroli społecznej określają odrębne przepisy.
4.
Dyrektor (kierownik) wydziału dokonuje szczegółowego podziału czynności między pracowników, kierując się zasadą sprawności działania. Zakres czynności pracowników w urzędzie miejskim oraz w urzędzie gminy (miasta i gminy) ustala naczelnik na wniosek kierownika referatu lub sekretarza urzędu.
1.
Terenowe organy administracji państwowej ustalają regulaminy organizacyjne podległych sobie urzędów.
2.
Regulamin organizacyjny powinien określać:
1)
postanowienia wstępne obejmujące:
a)
zasady kierowania pracą urzędu,
b)
podział zagadnień oraz nadzoru nad wydziałami (referatami) pomiędzy wojewodą (prezydentem, naczelnikiem) a jego zastępcami,
c)
zakres spraw zastrzeżonych do bezpośredniej aprobaty wojewody, prezydenta, naczelnika i ich zastępców, dotyczących w szczególności wydawania przepisów prawnych powszechnie obowiązujących,
2)
organizację urzędu, w tym:
a)
strukturę urzędu (wydziałowa - bezwydziałowa),
b)
podział urzędu na wydziały (referaty),
c)
podział wydziałów na oddziały,
3)
zakres czynności wydziałów (referatów), w tym:
a)
czynności wspólne dla wydziałów (referatów),
b)
czynności dla poszczególnych wydziałów (referatów),
4)
rodzaje spraw, które z upoważnienia terenowego organu administracji państwowej będą załatwiane przez dyrektorów (kierowników) wydziałów (referatów) i ich zastępców oraz sekretarzy urzędów.
3.
Terenowy organ administracji państwowej, na wniosek dyrektora (kierownika) wydziału (referatu) lub sekretarza urzędu, może poza regulaminem organizacyjnym upoważnić innych pracowników podległego mu urzędu do załatwiania określonych spraw w jego imieniu, w tym również do wydawania decyzji administracyjnych.
(skreślony).
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1)
o ministrze - rozumie się przez to również kierownika urzędu centralnego,
2)
o wojewodzie - rozumie się przez to również prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego,
3)
o urzędzie wojewódzkim - rozumie się przez to również urząd miasta,
4) 6
o wydziale urzędu wojewódzkiego - rozumie się przez to również zarząd.
1.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu gminy oraz niektórych spraw pracowniczych (Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 315, z 1973 r. Nr 47, poz. 279, z 1974 r. Nr 36, poz. 211 i z 1978 r. Nr 20, poz. 89 i Nr 26, poz. 117),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 17, poz. 93).
2. 7
Upoważnienia udzielone na podstawie § 10 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przez terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego pracownikom urzędów podległych innym terenowym organom administracji państwowej stopnia podstawowego do załatwiania spraw ze swego zakresu działania, w tym do wydawania decyzji administracyjnych - zachowują moc do dnia 31 grudnia 1979 r.
3. 8
(skreślony).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1979 r.

ZAŁĄCZNIK  9

WYKAZ

WYDZIAŁÓW (KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH O INNEJ NAZWIE) ORAZ REFERATÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD URZĘDÓW TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

I.

Wydziały (komórki organizacyjne o innej nazwie) urzędów wojewódzkich:

1. biuro wojewódzkiej rady narodowej

2. wydział budżetowo-gospodarczy

3. wydział finansowy

4. wydział gospodarki terenowej i ochrony środowiska

5. wydział handlu i usług

6. komenda wojewódzka straży pożarnych

7. wydział komunikacji

8. wydział kontroli i instruktażu

9. wydział kultury i sztuki

10. wydział kultury fizycznej, sportu i turystyki

11. kuratorium oświaty i wychowania

12. biuro organizacyjno-prawne i kadr

13. wydział rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa

14. wydział spraw społeczno-administracyjnych

15. wydział do spraw wyznań

16. sekretariat wojewódzkiego komitetu obrony

17. wojewódzka komisja planowania

18. wojewódzki inspektorat obrony cywilnej

19. wydział zatrudnienia i spraw socjalnych

20. wydział zdrowia i opieki społecznej,

21. zarząd rolnictwa, do którego zakresu działania należą sprawy rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa,

22. zarząd budownictwa,

23. zarząd gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

24. miejska służba porządkowa

a w Urzędach: Miasta Stołecznego Warszawy, Miasta Krakowa, Miasta Łodzi oraz w Urzędzie Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia zamiast wydziału gospodarki terenowej i ochrony środowiska mogą być tworzone wydziały:

1) ochrony środowiska

2) gospodarki komunalnej i spraw lokalowych.

W województwach mających szczególne walory turystyczne mogą być tworzone:

1) wydział turystyki

2) wydział kultury fizycznej i sportu.

Na utworzenie wydziału turystyki wyraża zgodę Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska na wniosek wojewody uzgodniony z Przewodniczącym Głównego Komitetu Turystyki.

II.

Wydziały (komórki organizacyjne o innej nazwie) urzędów miejskich (miast i gmin):

1) miasta liczące powyżej 150 tys. mieszkańców:

1. biuro miejskiej rady narodowej

2. wydział budżetowo-gospodarczy

3. wydział finansowy

4. wydział gospodarki terenowej i ochrony środowiska

5. wydział handlu i usług

6. wydział komunikacji

7. wydział kultury i sztuki

8. wydział kultury fizycznej i turystyki

9. miejska komisja planowania

10. biuro organizacyjno-prawne i kadr

11. wydział oświaty i wychowania

12. wydział rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa

13. wydział spraw społeczno-administracyjnych

14. urząd stanu cywilnego

15. wydział zatrudnienia i spraw socjalnych

2) miasta liczące od 50 do 150 tys. mieszkańców:

1. wydział budżetowo-gospodarczy

2. wydział finansowy

3. wydział gospodarki terenowej i ochrony środowiska

4. wydział handlu i usług

5. wydział komunikacji

6. wydział kultury, kultury fizycznej i turystyki

7. miejska komisja planowania

8. biuro organizacyjno-prawne i kadr

9. wydział oświaty i wychowania

10. wydział rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa

11. wydział spraw społeczno-administracyjnych

12. urząd stanu cywilnego

13. wydział zatrudnienia i spraw socjalnych

3) miasta (miasta i gminy) liczące od 20 do 50 tys. mieszkańców:

1. wydział finansowy

2. wydział gospodarki terenowej i ochrony środowiska

3. wydział handlu i usług

4. wydział komunikacji

5. wydział kultury, kultury fizycznej i turystyki

6. miejska komisja planowania

7. wydział ogólny

8. wydział oświaty i wychowania

9. wydział rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa

10. wydział spraw społeczno-administracyjnych

11. urząd stanu cywilnego

12. wydział zatrudnienia i spraw socjalnych,

a ponadto:

w urzędach miejskich - miejskie inspektoraty obrony cywilnej tworzone na podstawie odrębnych przepisów.

III.

Wydziały (komórki organizacyjne o innej nazwie) urzędów dzielnicowych:

1. biuro dzielnicowej rady narodowej

2. wydział budżetowo-gospodarczy

3. dzielnicowa komisja planowania

4. dzielnicowy inspektorat obrony cywilnej

5. wydział finansowy

6. wydział gospodarki przestrzennej i architektury

7. wydział gospodarki komunalnej i spraw lokalowych

8. wydział handlu i usług

9. wydział komunikacji

10. wydział kultury, kultury fizycznej i turystyki

11. biuro organizacyjno-prawne i kadr

12. wydział oświaty i wychowania

13. wydział rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa

14. wydział spraw społeczno-administracyjnych

15. urząd stanu cywilnego.

VI.

Referaty urzędów miejskich, urzędów miast i gmin oraz biur urzędów gmin obejmujących swoim zasięgiem działania do 20 tys. mieszkańców:

1. referat gospodarki terenowej i komunikacji

2. referat kultury, kultury fizycznej i turystyki

3. referat społeczno-administracyjny i ogólny

4. referat planowania, budżetu i podatków

5. referat handlu i usług,

a ponadto w urzędach miejskich oraz w urzędach miast i gmin:

6. referat oświaty i wychowania

7. urząd stanu cywilnego.

1 § 3 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 maja 1983 r. (Dz.U.83.33.156) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
2 § 8 ust. 6a skreślony przez § 8 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1982 r. (Dz.U.83.3.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 1983 r.
3 § 9 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1983 r. (Dz.U.84.2.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 1984 r.
4 § 11 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1983 r. (Dz.U.84.2.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 1984 r.
5 § 12a skreślony przez § 8 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1982 r. (Dz.U.83.3.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 1983 r.
6 § 13 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 maja 1983 r. (Dz.U.83.33.156) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
7 § 14 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 7 września 1981 r. (Dz.U.81.24.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1981 r.
8 § 14 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1982 r. (Dz.U.82.12.93) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 kwietnia 1982 r.
9 Załącznik:

- zmieniony przez § 6 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 1981 r. (Dz.U.81.24.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1981 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 maja 1983 r. (Dz.U.83.33.156) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1983 r. (Dz.U.84.2.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 1984 r.