Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.33.156

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 maja 1983 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 26, poz. 139, z 1977 r. Nr 11, poz. 44, z 1978 r. Nr 14, poz. 61 i Nr 31, poz. 130, z 1980 r. Nr 4, poz. 8 oraz z 1982 r. Nr 45, poz. 289) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 1979 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 14, poz. 92, z 1980 r. Nr 5, poz. 10 i Nr 17, poz. 61, z 1981 r. Nr 24, poz. 127 i 128, z 1982 r. Nr 12, poz. 93 oraz z 1983 r. Nr 3, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W urzędach wojewódzkich zamiast wydziałów mogą być tworzone zarządy.";

2) w § 13 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) o wydziale urzędu wojewódzkiego - rozumie się przez to również zarząd.";

3) w załączniku do rozporządzenia w części I dodaje się ust. 21-23 w brzmieniu:

"21. zarząd rolnictwa, do którego zakresu działania należą sprawy rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa,

22. zarząd budownictwa,

23. zarząd gospodarki komunalnej i mieszkaniowej."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.