Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.42.200

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lipca 1962 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa.

Na podstawie art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa (Dz. U. z 1958 r. Nr 15, poz. 67, Nr 48, poz. 237 i z 1960 r. Nr 32, poz. 178) wprowadza się następującą zmianę:

w § 13 ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) 90% opłat za formularze zgłoszeń wydane osobom dopełniającym obowiązku meldunkowego".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.