Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania dozoru w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.35.199

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 października 1987 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania dozoru w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową.

Na podstawie art. 76 i 81 Kodeksu karnego wykonawczego zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 1970 r. w sprawie wykonywania dozoru w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową (Dz. U. Nr 9, poz. 74) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 wyrazy "Koła Młodzieży Wojskowej" zastępuje się wyrazami "organizacji młodzieżowej";
2)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do skazanych przez sądy wojskowe - w czasie odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio także do skazanych przez sądy powszechne, którzy w czasie wykonywania dozoru pełnią czynną służbę wojskową lub zasadniczą służbę w obronie cywilnej albo w okresie oddania pod dozór zostali powołani do jej pełnienia.

3. W stosunku do skazanych junaków, o których mowa w ust. 1, zadania dowódcy jednostki wojskowej, przełożonego skazanego oraz kolektywu żołnierskiego spełniają odpowiednio komendant oddziału obrony cywilnej, przełożony junaka wyznaczony przez komendanta oddziału do sprawowania dozoru oraz kolektyw junacki.

4. W wypadku, o którym mowa w ust. 2, sprawozdania, zawiadomienia i wnioski dowódca jednostki wojskowej (komendant oddziału obrony cywilnej) przesyła sądowi powszechnemu, który nadesłał orzeczenie."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.