Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.40.233

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 grudnia 1987 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188 i z 1984 r. Nr 52, poz. 268) oraz art. 9 pkt 2 i 4, art. 18 ust. 3, art. 34 ust. 3 i art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 190, Nr 68, poz. 308 i Nr 73, poz. 331, z 1984 r. Nr 37, poz. 196, z 1985 r. Nr 4, poz. 16 i Nr 48, poz. 251 oraz z 1986 r. Nr 10, poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 2 w pkt 5 kwotę "30.000 zł" zastępuje się kwotą "60.000 zł",
2)
w § 11 w ust. 1 kwoty "400.000 zł" i "34.000 zł" zastępuje się odpowiednio kwotami "540.000 zł" i "45.000 zł",
3)
w § 12 w ust. 1 kwotę "10.000 zł" zastępuje się kwotą "30.000 zł",
4)
w § 13 w ust. 1 i w § 14 w ust. 6 kwotę "400.000 zł" zastępuje się kwotą "540.000 zł".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.