Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. - Dz.U.2012.1485 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1485

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 20 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12, art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1448) w związku z art. 27 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) zarządza się, co następuje;
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 13 w ust. 1 uchyla się pkt 7;
2)
w § 18:
a)
w ust. 1:
-
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku nabycia przez podatnika innego niż mały podatnik, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, towarów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie z odrębnymi przepisami "metoda kasowa" podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym;",

-
uchyla się pkt 3,
b)
uchyla się ust. 2.
W przypadku nabycia towarów i usług przed dniem 1 stycznia 2013 r., udokumentowanego fakturą oznaczoną "Faktura VAT-MP", do obniżenia kwoty podatku należnego stosuje się § 18 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 136, poz. 798, Nr 198, poz. 1174 i Nr 292, poz. 1716 oraz z 2012 r. poz. 140.