Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.292.1716

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 19 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12, art. 146d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, Nr 136, poz. 798 i Nr 198, poz. 1174) w § 13:
1) w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) usługi zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;";

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Przez zarządzanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7a, rozumie się czynności, o których mowa w art. 43 ust. 8 pkt 1-4 ustawy.

3b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7a, nie ma zastosowania do czynności i usług, o których mowa w art. 43 ust. 15 ustawy.";

3) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1) nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy lub

2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).