Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.148.722

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 grudnia 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 2 ust. 5, art. 12 ust. 8, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 8, art. 24 ust. 7, art. 26 ust. 12 i ust. 14 oraz art. 53 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 35, poz. 173) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8:
a)
w ust. 1:
-
pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

"12) leki - w wysokości stanowiącej nadwyżkę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą odpowiadającą 20% najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),

13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa - również innymi środkami transportu, niż wymieniony w lit. a),",

-
po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub I grupy inwalidztwa, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7,",

b)
w ust. 3 wyrazy "w ust. 1 pkt 8" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 pkt 7, 8 i 13a";
2)
w § 9:
a)
w ust. 1:
-
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) dochody osób fizycznych przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt czasowy, uzyskane, za pracę wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy międzynarodowych instytucji finansowych oraz z bezzwrotnych środków przyznanych przez państwa obce na podstawie umów zawartych z tymi instytucjami i państwami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe,",

-
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) dochody osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskane na cele tej działalności ze źródeł i na zasadach określonych w pkt 7,",

-
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) diety i inne należności za czas podróży służbowej, otrzymane przez osoby uzyskujące przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2-4 i 6-8 ustawy, do wysokości diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników określonych w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez właściwego ministra,",

-
po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez członków komisji, działających na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym, nie będących radnymi - do wysokości określonej w odrębnych przepisach,",

-
w pkt 23 na końcu przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje wyrazy "zwolnienia nie stosuje się w przypadku uzyskania za ten sam okres dochodu ze stosunku pracy lub stypendium, z którego część zwolniona jest od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy,",
-
w pkt 24 na końcu skreśla się przecinek i dodaje wyrazy "lub które uzyskały za ten sam okres dochód ze stosunku pracy lub stypendium, z którego część zwolniona jest od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy,",
-
pkt 29 otrzymuje brzmienie:

"29) kwoty wypłacane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela, z tytułu częściowego zwrotu czynszu i opłat eksploatacyjnych oraz jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie,",

-
w pkt 34 skreśla się wyrazy "na podstawie skierowania zakładu pracy",
-
dodaje się pkt 43 i 44 w brzmieniu:

"43) dodatek kombatancki przyznany na podstawie odrębnych przepisów,

44) zasiłki na zmniejszenie wydatków na leki i artykuły sanitarne, przyznane na podstawie odrębnych przepisów.",

b)
w ust. 2 wyrazy "w ust. 1 pkt 6 i 7" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 pkt 6, 7 i 7a";
3)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Przepisy § 10-12 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy na podstawie umowy zawartej ze szkołą prowadzą zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe uczniów zasadniczych szkół zawodowych, techników, liceów zawodowych i policealnych szkół zawodowych dla niepracujących, zwane dalej "praktyczną nauką zawodu", pod warunkiem, że praktyczna nauka zawodu trwała nie krócej niż 10 miesięcy w cyklu kształcenia.";

4)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Wniosek o przyznanie ulg, o których mowa w § 10 i 13, podatnik jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego w terminie jednego miesiąca od daty złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu lub od daty zakończenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu. Wnioskodawca jest obowiązany dołączyć do wniosku dokument stwierdzający datę złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu z wynikiem pozytywnym. W przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 2, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie stwierdzające przyczyny krótszego okresu szkolenia. Wniosek o ulgę, o której mowa w § 13, powinien zawierać następujące dane: datę zawarcia ze szkołą umowy o praktyczną naukę zawodu, imię i nazwisko ucznia, datę rozpoczęcia i zakończenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu."

Do umów, o których mowa w § 1 pkt 3 rozporządzenia, zawartych przed dniem jego wejścia w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1996 r.