Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. - Dz.U.2001.32.360 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.32.360

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i z 2001 r. Nr 3, poz. 21) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. Nr 99, poz. 1159) w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
lp. 15 otrzymuje brzmienie:
123
"15Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego - w PoznaniuWydział Rolniczy

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Technologii Żywności

Wydział Leśny

Wydział Ogrodniczy"

2)
lp. 31 otrzymuje brzmienie:
123
"31Uniwersytet WarszawskiWydział Biologii

Wydział Psychologii"

3)
lp. 33 otrzymuje brzmienie:
123
"33Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieWydział Geograficzno-Biologiczny"
4)
po lp. 85 dodaje się lp. 86-90 w brzmieniu:
123
"86Instytut Badawczy Leśnictwa - w Warszawie
87Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego - w PoznaniuWydział Wychowania Fizycznego Katedra Neurobiologii
88Centralny Instytut Ochrony Pracy - w WarszawieZakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych

Pracownia Toksykologii

89Instytut Chemii i Techniki Jądrowej - w Warszawie
90Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej - w Warszawie"
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.