§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. - Dz.U.2001.32.360 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.32.360

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 2001 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. Nr 99, poz. 1159) w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
lp. 15 otrzymuje brzmienie:
123
"15Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego - w PoznaniuWydział Rolniczy

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Technologii Żywności

Wydział Leśny

Wydział Ogrodniczy"

2)
lp. 31 otrzymuje brzmienie:
123
"31Uniwersytet WarszawskiWydział Biologii

Wydział Psychologii"

3)
lp. 33 otrzymuje brzmienie:
123
"33Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieWydział Geograficzno-Biologiczny"
4)
po lp. 85 dodaje się lp. 86-90 w brzmieniu:
123
"86Instytut Badawczy Leśnictwa - w Warszawie
87Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego - w PoznaniuWydział Wychowania Fizycznego Katedra Neurobiologii
88Centralny Instytut Ochrony Pracy - w WarszawieZakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych

Pracownia Toksykologii

89Instytut Chemii i Techniki Jądrowej - w Warszawie
90Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej - w Warszawie"