Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1979.1.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 1979 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 grudnia 1978 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Na podstawie art. 5 § 1 i art. 6 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55, z 1969 r. Nr 13, poz. 98, z 1974 r. Nr 50, poz. 316 oraz z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 34, poz. 183), art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231 oraz z 1975 r. Nr 45, poz. 234) i art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 1975 r. Nr 18, poz. 99 i Nr 46, poz. 253, z 1976 r. Nr 42, poz. 252 oraz z 1977 r. Nr 39, poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:

w województwie konińskim

a)
w pkt 1 skreśla się wyraz "Kramsk",
b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Sąd Rejonowy w Koninie dla miast: Golina, Kleczew, Konin, Rychwał i Ślesin oraz gmin: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin i Wilczyn",

c)
w pkt 3 po wyrazie "miast" i po wyrazie "gmin" skreśla się wyraz "Golina", a po wyrazie "Strzałkowo" skreśla się wyraz "Wilczyn",
d)
w pkt 4 po wyrazie "Dobra" i po wyrazie "Przykona" skreśla się wyraz "Rychwał";

w województwie siedleckim

a)
w pkt 1 skreśla się wyraz "Kołbiel",
b)
w pkt 2 skreśla się wyraz "Wiśniew",
c)
w pkt 3 po wyrazie "Jakubów" dodaje się wyraz "Kołbiel",
d)
w pkt 4 po wyrazie "Suchożebry" dodaje się wyraz "Wiśniew";

w województwie suwalskim

a)
w pkt 3 po wyrazach "dla miast: Giżycko" i po wyrazie "Kruklanki" dodaje się wyraz "Mikołajki",
b)
w pkt 4 skreśla się wyrazy "Mikołajki";
2)
w § 4:

w województwie lubelskim pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w Sądzie Rejonowym w Lublinie dwa wydziały, obejmujące obszar właściwości tego sądu".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1979 r.