§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.624

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2012 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. Nr 58, poz. 479) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Prezes Urzędu na wniosek instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej lub zarządzającego lotniskiem nadaje oznaczenie lokalizacji, o którym mowa w pkt 1.9 tomu II Załącznika 10 do Konwencji, pozwalające na identyfikację stacji:

1) stałej służby lotniczej (Aeronautical fixed service), zwanej dalej "AFS",

2) stałej telekomunikacyjnej sieci lotniczej (Aeronautical fixed telecommunication network), zwanej dalej "AFTN"

- o których mowa w pkt 1.1 tomu II Załącznika 10 do Konwencji.

2. Oznaczenie lokalizacji dla stacji:

1) AFS składa się z grupy liter "EP" i następującego po nim dwuliterowego niepowtarzalnego wyróżnika miejscowości i kończy się znakiem "*";

2) AFTN składa się z grupy liter "EP" i następującego po nim dwuliterowego niepowtarzalnego wyróżnika miejscowości.

3. Prezes Urzędu wykreśla z urzędu oznaczenie lokalizacji, jeżeli stacja AFS albo stacja AFTN nie są wykorzystywane do zapewniania służb żeglugi powietrznej.

4. Oznaczenia lokalizacji są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz w AIP Polska.

5. Prezes Urzędu zawiadamia Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) o nadanych i wykreślonych oznaczeniach lokalizacji.".